Skip To Content
Podnik

Podnik

Spoločenská zodpovednosť podniku

Každoročne podávame správu o udržateľnosti, ktorá pokrýva širokú škálu otázok, ako je ochrana životného prostredia a tlak smerom k CO2 neutrálnej výrobe automobilov, spoločenská zodpovednosť, udržateľné riadenie dodávateľského reťazca, nové technológie a bezpečnosť.


Až do kúpy skupinou Groupe PSA dňa 1. augusta 2017 sme správy o udržateľnosti podávali pod koncernom General Motors v správe o udržateľnosti GM, a tak budeme zahrnutí do ich správy za rok 2017. Počnúc rokom 2018  sa však staneme súčasťou správ o spoločenskej zodpovednosti podniku (CSR) skupiny Stellantis.

Certifikáty ISO 14001/50001

Naše výrobné závody a niektoré vybrané nevýrobné prevádzky udržiavajú systémy environmentálneho riadenia certifikované podľa normy ISO 14001. Norma ISO 14001 predstavuje celosvetovo uznávý základ pre vývoj systémov environmentálneho riadenia, ktorý umožňuje dosahovať environmentálne ciele, riadiť povinnosti dodržiavania súladu a vylepšovať výsledky v oblasti ochrany životného prostredia. Navyše náš závod v Zaragoze je certifikovaný podľa systému EMAS. EMAS (systém pre ekologické riadenie a audit) je dobrovoľný nástroj vychádzajúci z nariadenia EÚ č. 1221/2009, ktorý pomáha podnikom a organizáciám všetkých veľkostí a zo všetkých priemyselných odvetví neustále vylepšovať svoje výsledky v oblasti ochrany životného prostredia.

Väčšina našich systémov energetického riadenia je certifikovaných podľa normy ISO 50001. Certifikát ISO 50001 podporuje spoločnosti zo všetkých priemyselných odvetví pri efektívnom využívaní energie, s cieľom znížiť náklady a ušetriť zdroje. Vďaka tomu sa podniky môžu rozvíjať a zavádzať účinnú energetickú politiku a na základe dátovej analýzy kontrolovať plnenie cieľov.

Environmentálna a energetická politika

Našu zodpovednosť voči životnému prostrediu berieme vážne. Environmentálna a energetická politika spoločnosti Opel/Vauxhall slúži našim zamestnancom ako rámec a návod, kde sú zhrnuté naše záväzky týkajúce sa ochrany životného prostredia, hospodárenia s energiou a udržateľnosti.

 

Vízia

 

Cieľ, ktorý sa spoločnosť Opel/Vauxhall snaží dosiahnuť, je byť uznaná ako popredný výrobca automobilov a dodávateľ riešení mobility, ktorý zachováva CO2 neutrálnu prevádzku bez odpadov.

 

Environmentálne a energetické zásady

 

Spoločnosť Opel/Vauxhall sa zaviazala chrániť zdravie ľudí, prírodné zdroje a životné prostredie. Táto snaha zahŕňa dodržiavanie súladu, ide však ešte ďalej. Jej súčasťou je tiež zahrnúť do všetkých obchodných rozhodnutí správne postupy, ktoré zohľadňujú environmentálne a energetické potreby. Cieľom spoločnosti Opel/Vauxhall je neustále vylepšovať svoje výsledky v oblasti ochrany životného prostredia a hospodárenia s energiou, a to definovaním vhodných cieľov a zámerov, poskytovaním potrebných zdrojov a zavádzaním riadiacich systémom. Nasledujúce environmentálne/energetické zásady poskytujú rámec pre stanovenie cieľov a zámerov a pre usmerňovanie zamestnancov spoločnosti Opel/Vauxhall pri ich každodennej práci.

 

  • Zaviazali sme sa vykonávať činnosti na zachovanie a obnovenie životného prostredia. To zahŕňa znižovanie odpadu a emisií, šetrenie zdrojov, úsporu energie a recykláciu materiálov na každej úrovni životného cyklu produktov.
  • Budeme pokračovať vo vývoji alternatívnych systémov pohonu a služieb udržateľnej mobility s cieľom odstrániť emisie znečisťujúcich látok.
  • Budeme naďalej podporovať nákup energeticky úsporných produktov a služieb a riešenia zvyšujúce energetickú hospodárnosť.
  • Budeme naďalej spolupracovať s vládnymi subjektmi na tvorbe technicky vhodných a finančne zodpovedných zákonov a právnych predpisov v oblasti životného prostredia.
  • Budeme si naďalej plniť povinnosti v oblasti dodržiavania súladu, čo zahŕňa právne a iné požiadavky, ktoré sa spoločnosť Opel/Vauxhall zaviazala plniť v oblasti využívania, spotreby a úspory energie a ochrany životného prostredia.
  • V našich výrobných prevádzkach budeme pri riadení ochrany životného prostredia naďalej využívať riadiace systémy certifikované podľa normy  ISO 14001 alebo systému EMAS. V nevýrobných prevádzkach sa požadovaná úroveň riadiaceho systému určí na základe zhodnotenia rizika. Vo väčšine našich výrobných prevádzok sa pri riadení hospodárenia s energiou využívajú riadiace systémy certifikované podľa normy ISO 50001, pričom vyvíjame stratégiu, ako tieto systémy zaviesť do všetkých výrobných prevádzok. Naše riadiace systémy budeme stále zdokonaľovať s cieľom zlepšiť ochranu životného prostredia a hospodárenie s energiou.
  • Od dodávateľov budeme vyžadovať, aby udržiavali systémy certifikované podľa normy ISO 14001/ ISO 50001 alebo ekvivalentnej normy. Navyše budeme pri výbere dodávateľov zohľadňovať kritériá ochrany životného prostredia a hospodárenia s energiou.
  • Do našich výrobných systémov, plánovania, údržby i logistiky  budeme naďalej integrovať prevádzkové úlohy týkajúce sa ochrany životného prostredia a úspory energie, aby sme zvýšili povedomie a zodpovednosť jednotlivcov a dokázali lepšie kontrolovať existujúce riziká.
  • Sme ústretoví a komunikujeme s internými aj externými zainteresovanými stranami, čo zahŕňa dostupnosť informácií o našej environmentálnej a energetickej výkonnosti, pričom aktívne podporujeme iniciatívy zvyšujúce informovanosť o životnom prostredí, biodiverzitu a povedomie o energetických otázkach.
  • Zaviazali sme sa premeniť našu organizáciu na mimoriadne energeticky efektívnu spoločnosť.