Prehlásenie o zhode

PREHLÁSENIE O ZHODE.

Naše vozidlá majú systémy, ktoré vysielajú a/alebo prijímajú rádiové vlny, podľa Smernice 1999/5/ES alebo 2014/53/EÚ.
Dodatok k Príručke pre používateľa