Skip To Content

Právne oznámenie

Túto webovú stránku (ďalej len „Stránka“) prevádzkuje spoločnosť Opel Automobile GmbH, spoločnosť registrovaná podľa nemeckých zákonov a so sídlom na Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main v Nemecku v mene skupiny prepojených spoločností, ktoré distribuujú vozidlá značky Opel v Európe („Opel“).

 

Pred použitím tejto Stránky si pozorne prečítajte tieto podmienky. Používanie tejto Stránky znamená, že s týmito podmienkami súhlasíte bez ohľadu na to, či sa rozhodnete zaregistrovať v spoločnosti Opel. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto Stránku.

Oznámenia

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú navrhnuté tak, aby boli čo najkompletnejšie a najpodrobnejšie. Vyhradzujeme si však právo kedykoľvek a bez upozornenia vykonať zmeny cien, farieb, materiálov, príslušenstva, technických údajov, modelov a dostupnosti. Niektoré odkazy na tejto Stránke môžu viesť k webovým stránkam, ktoré prevádzkujú nezávislí vlastníci webových stránok. Za informácie uvedené na takýchto stránkach nesie výhradnú zodpovednosť majiteľ daných stránok. Spoločnosť Opel nemá žiadnu kontrolu alebo zodpovednosť za obsah nezávislých stránok a tieto odkazy uvádza pre svojich návštevníkov z praktických dôvodov.

Podmienky a ustanovenia pre stránku

1. Duševné vlastníctvo

Všetky materiály na Stránke sú duševným vlastníctvom spoločnosti Opel. Materiály sa nesmú kopírovať ani reprodukovať, okrem rozsahu potrebného na zobrazenie online. Môžete si však vytlačiť kompletné stránky na vlastné osobné použitie pri dodržaní nasledujúcich pravidiel:

 

(a) žiadny dokument alebo súvisiaca grafika na Stránke sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať,

(b) žiadna grafika na Stránke sa nesmie používať oddelene od zodpovedajúceho textu, a

(c) na všetkých kópiách sa musia uvádzať autorské práva spoločnosti Opel a ochranná známka alebo iné upozornenia.

 

Bez ohľadu na všeobecnú povahu uvedených skutočností môže spoločnosť Opel príležitostne ponúknuť možnosť prevziať si zo Stránky tapety, šetriče obrazovky a ďalšie nástroje. Na takéto preberanie sa vzťahujú tieto podmienky.

 

Akékoľvek použitie výňatkov zo Stránky iným spôsobom než v súlade s týmito podmienkami na akýkoľvek účel je zakázané. Materiály na tejto Stránke boli dôkladne skontrolované a otestované vo všetkých fázach výroby. Spoločnosť Opel však odporúča, aby ste ešte pred použitím spustili kontrolu prítomnosti vírusov. Spoločnosť Opel tiež odporúča, aby ste používali antivírusový softvér.

 

2. Prepojenie na Stránku

Ak chcete poskytnúť odkaz na Stránku, musí odkazovať na domovskú stránku Opel.

 

3. Servisný prístup

Aj keď sa spoločnosť Opel snaží zabezpečiť, aby bola Stránka bežne dostupná 24 hodín denne, spoločnosť Opel nezodpovedá za situáciu, ak z nejakého dôvodu nebude Stránka niekedy alebo počas akéhokoľvek obdobia dostupná.

 

Prístup na Stránku môže byť dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia pozastavený v prípade zlyhania, údržby alebo opravy systému alebo z dôvodov, na ktoré nemá spoločnosť Opel vplyv.

 

4. Materiál a správanie návštevníkov

Okrem osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje politika ochrany osobných údajov spoločnosti Opel, sa všetky materiály, ktoré odošlete alebo uverejníte na Stránke, budú považovať za nedôverné a nechránené. Spoločnosť Opel nemá vzhľadom na takýto materiál žiadne povinnosti. Spoločnosť Opel a jej zástupcovia môžu takéto materiály a údaje, obrázky, zvuky, text a iné uvedené veci slobodne kopírovať, zverejňovať, distribuovať, začleňovať a inak používať, a to na akékoľvek účely.

 

Je zakázané zverejňovať alebo prenášať na Stránku alebo zo Stránky akýkoľvek materiál:

 

a) ktorý je výhražný, hanlivý, obscénny, neslušný, poburujúci, urážlivý, pornografický, zneužívajúci, spôsobilý podnecovať rasovú nenávisť, diskriminačný, hrozivý, škandalózny, štvavý, rúhačský, narušujúci dôveru, narušujúci súkromie alebo ktorý môže spôsobovať obťažovanie alebo nepríjemnosti, alebo

(b) pre ktorý ste nezískali všetky potrebné licencie a/alebo povolenia, alebo

(c) ktorý podnecuje alebo povzbudzuje správanie, ktoré možno považovať za trestný čin, spôsobuje občianskoprávnu zodpovednosť alebo by bol inak v rozpore so zákonom alebo porušoval práva akejkoľvek tretej strany v akejkoľvek krajine na svete, alebo

(d) ktorý je technicky škodlivý (vrátane, okrem iného, počítačových vírusov, logických bômb, trójskych koní, červov, škodlivých komponentov, poškodených údajov alebo iného škodlivého softvéru alebo škodlivých údajov).

 

Stránku nesmiete zneužívať akýmkoľvek spôsobom vrátane, bez obmedzenia, hackovaním.

 

Spoločnosť Opel plne spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdmi, ktoré nariadia alebo nariaďujú spoločnosti Opel zverejnenie totožnosti alebo vyhľadanie osoby, ktorá zverejnila akýkoľvek materiál v rozpore s odsekom 4.

 

5. Presnosť informácií

Informácie na tejto webovej stránke sú určené pre zákazníkov spoločnosti Opel. Spoločnosť Opel vynaloží primerané úsilie na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti obsahu tejto Stránky. Avšak vzhľadom na povahu skladových zásob vozidiel a zmeny vykonané v špecifikáciách vozidiel počas ročných aktualizácií atď. sa produkty uvedené na Stránke môžu odlišovať od najnovších špecifikácií. Niektoré druhy z opísaného alebo zobrazeného príslušenstva môžu byť k dispozícii iba v určitých krajinách alebo môžu byť k dispozícii len za príplatok. Zákazníkom odporúčame, aby si u svojho predajcu pri objednávke skontrolovali všetky konkrétne požadované funkcie vozidla. Spoločnosť Opel si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie produktu a spoločnosť Opel nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z dôveryhodnosti obsahu webových stránok.

 

Na žiadne vyhlásenia umiestnené na Stránke sa nesmiete spoliehať a materiál na stránke je poskytovaný „ako je“ bez akýchkoľvek podmienok, záruk alebo iných ustanovení akéhokoľvek druhu. Spoločnosť Opel vám v maximálnej možnej miere, ktorú umožňuje zákon, poskytuje túto Stránku pod podmienkou, že spoločnosť Opel vylučuje všetky vyhlásenia, záruky a podmienky alebo iné ustanovenia (vrátane, bez obmedzenia, zákonom stanovených podmienok), ktoré však môžu mať účinnosť vo vzťahu k Stránke.

 

6. Zodpovednosť

Spoločnosť Opel a jej referenti, riaditelia, zamestnanci alebo zástupcovia vylučujú akékoľvek záväzky a zodpovednosť za akúkoľvek sumu alebo druh straty alebo škody, ktorá sa môže prihodiť vám alebo tretej strane (vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek priamej, nepriamej, sankčnej alebo následnej straty alebo škody, alebo straty príjmu, zisku, prestíže, údajov, zmlúv, použitia peňazí alebo straty, prípadne škody vyplývajúce alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiace s prerušením podnikania a bez ohľadu na to, či ide o delikt (vrátane, bez obmedzenia, nedbanlivosti, zmluvy alebo inak) súvisiaci akýmkoľvek spôsobom so Stránkou alebo v súvislosti s používaním, nemožnosťou používať alebo dôsledkom používania Stránky, s akýmikoľvek webovými stránkami prepojenými na Stránku alebo s materiálom uvedeným na takýchto webových stránkach vrátane, bez obmedzenia, strát alebo škôd spôsobených vírusmi, ktoré môžu infikovať počítačové vybavenie, softvér, dáta alebo iný majetok z dôvodu vášho prístupu, používania alebo prehliadania Stránky alebo preberania akéhokoľvek materiálu zo Stránky alebo z akýchkoľvek webových stránok prepojených so Stránkou. Nič uvedené v týchto podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Opel za:

 

a) smrť alebo zranenie osôb spôsobené nedbanlivosťou spoločnosti Opel,

b) podvod alebo podvodné skreslenie,

c) akúkoľvek zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných právnych predpisov.

 

7. Rozhodné právo a jurisdikcia

Všetky spory, ktoré by mohli vzniknúť vo vzťahu k tejto Stránke, sa budú urovnávať podľa nemeckého práva súdmi vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku.

 

27. marca 2012