Skip To Content

1. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

V tomto dokumente si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako naša spoločnosť O Automobil Import s.r.o., so sídlom Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 52 297 365, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č.: 136229/B (ďalej len „my“ alebo „naša spoločnosť“), vo všeobecnosti spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby, a to najmä aké osobné údaje zhromažďujeme, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu Vaše osobné údaje poskytujeme, a aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

 

Tieto informácie sú poskytované v zmysle príslušných predpisov o ochrane osobných údajov, a to najmä v zmysle Nariadenia GDPR (ako je tento pojem definovaný nižšie) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

 

Okrem týchto všeobecných informácií o spracúvaní osobných údajov Vám dávame do pozornosti aj osobitné informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou zhrnuté v samostatných dokumentoch, ktoré sú rovnako dostupné na našej webovej stránke www.opel.sk, a v ktorých nájdete informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s niektorými špecifickými činnosťami alebo oblasťami, ako napríklad v súvislosti s prevádzkou platforiem sociálnych médií alebo údržbou a opravou Vášho motorového vozidla.

 

1. Definície pojmov

 

Autorizovaný Predajca/Servis znamená každú osobu, ktorej sme ako importér osobitnou zmluvou udelili oprávnenie na území Slovenskej republiky predávať nové vozidlá Značky a/alebo poskytovať servisné a popredajné služby pre vozidlá Značky a/alebo distribuovať náhradné diely a príslušenstvo Značky.

 

Dotknutá osoba znamená fyzickú osobu, ktorej sa osobné údaje týkajú (napr. zákazník, záujemca o naše produkty a služby).

 

Nariadenie GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Osobný údaj znamená akúkoľvek informáciu, ktorá sa týka konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (napr. meno, adresa pobytu, dátum narodenia, identifikačné číslo vozidla (VIN), číslo zákazníka).

 

Prevádzkovateľ znamená právnickú či fyzickú osobu, ktorá určuje účel spracúvania osobných údajov a prostriedky, ktorými bude spracúvanie osobných údajov realizované.

 

Skupina Emil Frey znamená všetky spoločnosti ovládané priamo alebo nepriamo spoločnosťou Emil Frey Holding AG, so sídlom Badenerstrasse 600, 8048 Zürich, Švajčiarsko, vrátane nej; do Skupiny Emil Frey patrí aj naša spoločnosť.

 

Spracúvanie znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Sprostredkovateľ znamená právnickú či fyzickú osobu poverenú Prevádzkovateľom k určitej činnosti, pre výkon ktorej je nevyhnutné spracúvať osobné údaje.

 

Výrobca znamená (i) Stellantis Europe S.p.A., so sídlom C.so Agnelli 200, 10135 Turín, Taliansko, a v závislosti od konkrétnej značky, ktorej produkty a služby využívate alebo o ktoré máte záujem, aj: (ii) PSA Automobiles S.A. so sídlom 2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, Ile De France, Francúzsko, (iii) Opel Automobile GmbH, so sídlom Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemecko, (iv) AUTOMOBILES PEUGEOT, so sídlom 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Francúzsko, (v) AUTOMOBILES CITROËN, so sídlom 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Francúzsko, (vi) Alfa Romeo S.p.A., so sídlom at C.so Agnelli 200, 10135 Turín, Taliansko.

 

Značka znamená Opel.

 

2. Prevádzkovateľ osobných údajov a jeho kontaktné údaje

 

Pri spracúvaní osobných údajov má naša spoločnosť postavenie Prevádzkovateľa osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo podnetov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

 

O Automobil Import s.r.o.
Prievozská 4/C 821 09 Bratislava

telefón: +421 905 394 656
e-mail: Radovan.Kopecny@p-automobil-import.sk

 

3. Na aký účel spracúvame osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci výkonu našej podnikateľskej činnosti ako importéra automobilových vozidiel a súvisiacej výbavy Značky pre územie Slovenskej republiky, ako aj v rámci výkonu súvisiacich podnikateľských aktivít a usporadúvania spoločenských aktivít.

 

Osobné údaje spracúvame na nižšie uvedené účely:

 

 • zavedenie predzmluvných vzťahov, uzatvorenie a plnenie zmluvy s dotknutou osobou – osobné údaje sú nami spracúvané na účely zavedenia predzmluvných vzťahov, uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, a to najmä v súvislosti s(o):

 

(a) zavedením predzmluvných vzťahov a zabezpečením plnení v rámci predzmluvných vzťahov (napr. predloženie cenovej ponuky, spracovanie žiadosti o testovaciu jazdu, atď.);

(b) dodávkou (vozidiel, dielov, príslušenstva, atď.);

(c) záručnými opravami a postupmi, vrátane v rámci predĺžených záruk;

(d) riešení problémov, sťažností a žiadostí, najmä strediskami technickej podpory Značky;

(e) riešení (technických) otázok ohľadom vykonania konkrétnej opravy (napr. prostredníctvom strediska technickej podpory, diagnostiky vozidla) alebo ohľadom analýzy konkrétnej poruchy;

(f) poskytovaním Európskych asistenčných služieb na ceste (napr. oprava vozidla na ceste, odtiahnutie vozidla z diaľnice, atď.);

(g) prípravou a uzatváraním pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

 • plnenie povinností stanovených právnymi predpismi – osobné údaje spracúvame ďalej v prípadoch, keď je to nevyhnuté na účel splnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej Únie. Ide napr. o plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti účtovníctva, daní a archivácie; plnenie povinností vyplývajúcich zo zákonnej zodpovednosti za bezpečnosť výrobkov a ich súlad s technickými normami, ako aj plnenie ďalších povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi.
 
 • spolupráca s obchodnými partnermi - právnickými osobami – osobné údaje ďalej spracúvame v rámci vzťahov s obchodnými partnermi a dodávateľmi produktov a služieb našej spoločnosti – právnickými osobami. Keďže druhou stranou vzťahu nie je dotknutá osoba, sú osobné údaje dotknutých osôb nami spracúvané v rámci oprávneného záujmu našej spoločnosti, najmä na účely identifikácie osôb vystupujúcich v mene obchodného partnera (splnomocnených, poverených a kontaktných osôb a pod.), zavedenia predzmluvných vzťahov a plnenia predmetu zmluvy (spolupráce) a na účely komunikácie s týmito osobami.
 
 • organizácia výberových konaní – osobné údaje sú nami spracúvané v súvislosti s usporiadaním výberových konaní na účel obsadenia voľných pracovných pozícií. Poskytnutie osobných údajov je predzmluvnou požiadavkou. Neposkytnutím potrebných osobných údajov nebude možné dotknutú osobou zaradiť do výberového konania.
 
 • vedenie bežnej korešpondencie a efektívna komunikácia – osobné údaje sú nami spracúvané v rámci oprávneného záujmu našej spoločnosti spočívajúceho v zabezpečení efektívneho vedenia komunikácie, vybavenia, resp. zabezpečenia súvisiacich záležitostí vyplývajúcich z predmetnej komunikácie. Ak sa komunikácia obsahujúca údaj dotknutej osoby týka predzmluvného alebo zmluvného vzťahu, je komunikácia s dotknutou osobou vykonávaná na účel plnenia príslušného vzťahu.
 
 • marketingové oslovovanie – osobné údaje ďalej spracúvame na účely adresného marketingového oslovovania osôb (priamy marketing), ako je napr. zasielanie písomných informácií (newsletter) o produktoch Značky a súvisiacich službách, najmä o novinkách, poskytovanie informácií o nových akciách a pod. Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo na základe nášho oprávneného záujmu, ak je možné Vás kontaktovať na tieto účely prostredníctvom príslušného komunikačného kanála (kanálov) bez Vášho predchádzajúceho súhlasu.

 

 • prieskum trhu a spotrebiteľské prieskumy – osobné údaje ďalej spracúvame na získanie spätnej väzby týkajúcej sa produktov a služieb Značky (napr. prieskumy spokojnosti zákazníkov, prieskumy kvality produktov a služieb). Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo na základe nášho oprávneného záujmu, ak je možné Vás kontaktovať prostredníctvom príslušného komunikačného kanála (kanálov) a spracúvať Vaše osobné údaje ako nášho existujúceho zákazníka na tieto účely aj bez Vášho predchádzajúceho súhlasu.
 
 • usporiadanie spotrebiteľských súťaží – osobné údaje sú nami ďalej spracúvané na účely realizácie spotrebiteľských súťaží, ktorých sa dotknuté osoby rozhodli zúčastniť, a to v súlade s ustanoveniami štatútu konkrétnej spotrebiteľskej súťaže. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ich neposkytnutím môžete spôsobiť, že Vás nebudeme môcť zaradiť do súťaže.
 
 • vypracovanie interných analýz a štatistík – naša spoločnosť v rámci oprávnených záujmov, prípadne na základe zákonnej povinnosti, môže spracúvať údaje na účely vypracovania interných analýz a štatistík, ktorými sú spravidla anonymizované údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi. Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel však nie je možné úplne vylúčiť. V takom prípade spracúvame minimalizovaný rozsah osobných údajov nevyhnutných na dosiahnutie účelu spracúvania.
 
 • usporiadanie spoločenských akcií našej spoločnosti – osobné údaje spracúvame na účel registrácie účastníkov na spoločenské akcie usporiadané našou spoločnosťou, ich kontaktovanie a pod.
 
 • ochrana majetku, práv a právom chránených záujmov – naša spoločnosť na základe oprávneného záujmu spracúva osobné údaje aj v prípadoch, ak je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej spoločnosti alebo tretích osôb alebo ochranu majetku našej spoločnosti.
 
 • účel vymedzený konkrétnym súhlasom – naša spoločnosť môže spracúvať osobné údaje aj na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý dotknuté osoby udelili pre konkrétny účel/y spracúvania vymedzený/é v súhlase.

 

 • rokovania s tretími stranami, ktoré majú záujem kúpiť alebo financovať našu spoločnosť alebo jej podnik, a plnenie zmlúv uzavretých s takými stranami – oprávneným záujmom, ktorý naša spoločnosť sleduje týmto spracúvaním, je jej schopnosť v prípade, ak sa tak rozhodne, zrealizovať predaj podniku alebo jeho časti alebo podielov v našej spoločnosti tretej osobe, v rámci čoho môže záujemca o kúpu požadovať podklady za účelom výkonu právneho a iného auditu pred realizáciou transakcie, ktoré môžu zahŕňať aj Vaše osobné údaje; tretie strany budú viazané zmluvne k povinnosti mlčanlivosti ohľadom poskytnutých údajov.

 

Pri niektorých aktivitách, najmä v prípade niektorých špecifických reklamných kampaní alebo súťaží, pri ktorých spolupracujeme s Autorizovanými Predajcami/Servismi, môžeme byť v postavení

 

spoločných prevádzkovateľov osobných údajov s príslušnými Autorizovanými Predajcami/Servismi. V takom prípade tvoria bližšie informácie týkajúce sa spoločného spracúvania osobných údajov súčasť podmienok reklamnej kampane, resp. súťaže, prípadne Vám ich dáme iným spôsobom do pozornosti.

 

4. Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

 

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje výlučne na niektorom z právnych základov uvedených v čl. 6 ods. 1 Nariadenia GDPR. Týmto právnym základom môže byť najmä:

 

 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo vykonávanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby (čl. 6 písm. b) Nariadenia GDPR)

 

Osobné údaje na tomto právne základe spracúvame v prípade poskytovania produktov a služieb našej spoločnosti na základe zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou, prípadne na účel plnenia inej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp. v súvislosti s rokovaním o uzavretí tejto zmluvy a vykonaním príslušných predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby. Osobné údaje na tomto právne základe spracúvame taktiež v prípade organizácie výberových konaní na obsadenie voľných pracovných pozícií a organizácie spotrebiteľských súťaží, ak v štatúte konkrétnej spotrebiteľskej súťaže nie je uvedené inak.

 

 • plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 písm. c) Nariadenia GDPR)

 

V prípadoch, kedy nám právne predpisy ukladajú určitú povinnosť, budú osobné údaje spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na splnenie uvedenej povinnosti.

 

 • súhlas dotknutej osoby (čl. 6 písm. a) Nariadenia GDPR)

 

Osobné údaje spracúvame aj v prípadoch, keď nám k tomu dotknutá osoba udelí súhlas, a to výlučne v rozsahu, po dobu a na účel alebo účely vymedzené v predmetom súhlase.

 

 • oprávnené záujmy našej spoločnosti alebo tretej osoby(čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR)

 

Oprávnené záujmy našej spoločnosti alebo tretej osoby poskytujú právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov, ak nad nimi neprevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, pričom vždy zohľadňujeme Vaše primerané očakávania na základe vzťahu k našej spoločnosti.

 

Na základe oprávneného záujmu sme oprávnení spracúvať osobné údaje najmä na nasledujúce účely:

 

 • ochrana našich práv a právom chránených záujmov;
 • ochrana majetku našej spoločnosti;
 • marketingové oslovovanie (priamy marketing);
 • vedenie bežnej korešpondencie a efektívna komunikácia;
 • prieskum trhu a spotrebiteľské prieskumy;
 • monitorovanie a kontrola kvality služieb našich distribučných sietí;
 • vypracovanie interných analýz a štatistík;
 • rokovania s tretími stranami, ktoré majú záujem kúpiť alebo financovať našu spoločnosť alebo jej podnik, a plnenie zmlúv uzavretých s takými stranami.

 

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. V prípade, že nám bude doručená takáto námietka, nebudeme na daný účel ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na ich ďalšie spracúvanie. Naša spoločnosť bude posudzovať opodstatnenosť námietky vždy s ohľadom na konkrétnu situáciu, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka.

 

Avšak ak vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, takejto námietke bez ďalšieho vyhovieme v celom rozsahu, a Vaše osobné údaje na tento účel nebudeme ďalej spracúvať.

 

 

5. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

 

Rozsah a typ spracúvaných osobných údajov sú dané konkrétnym účelom, na ktorý osobné údaje spracúvame. Osobné údaje spracúvame vždy výlučne v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie sledovaného účelu.

 

 

Naša spoločnosť spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov:

 

 • identifikačné údaje – ide o údaje, prostredníctvom ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu (najmä titul, meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, podpis, atď.)
 
 • kontaktné údaje – ide o údaje, ktoré nám umožňujú kontaktovať dotknutú osobu vo vybranej záležitosti (najmä korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo)
 
 • zmluvné údaje – ide o údaje týkajúce sa plnenia zmluvy, najmä údaje o zakúpených produktoch Značky a súvisiacich službách a príslušné špecifikácie (napr. VIN, údaj o vlastníctve motorového vozidla, údaje o type motorového vozidla, údaje o servisných úkonoch), a iné údaje vyplývajúce z príslušnej zmluvy
 
 • platobné údaje – ide o údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel platobného styku medzi nami a dotknutou osobou (najmä číslo bankového účtu, označenie banky, prípadne ďalšie platobné údaje)
 
 • ostatné údaje – ide o údaje, ktoré nepatria do žiadnej z vyššie uvedených kategórií údajov v rozsahu nevyhnutnom na sledovaný účel (napr. údaje v životopise, údaj o vedení exekučného alebo konkurzného konania voči dotknutej osobe, spätná väzba dotknutej osoby, údaje týkajúce sa zamestnania, atď.)

 

6. Z akých zdrojov získavame osobné údaje?

 

Osobné údaje získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby a v prípade potreby aj z iných zdrojov.

 

Osobné údaje nám poskytnete napr. pri uzatvorení zmluvy s našou spoločnosťou, vyplnením príslušnej žiadosti, kontaktného formulára či ankety, alebo v rámci poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

 

V určitých prípadoch sme však nútení získavať osobné údaje aj z iných zdrojov, akými sú najmä Autorizovaní Predajcovia/Servisy, Výrobca, verejné zdroje (napr. živnostenský register, centrálny register exekúcii, register úpadcov), prípadne v odôvodnených prípadoch od iných tretích osôb.

 

7. Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Osobné údaje spracúvame len počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracúvania. Nižšie uvádzame doby, počas ktorých osobné údaje spracúvame na jednotlivé účely.

Účel spracúvania

Doba spracúvania

zavedenie predzmluvných vzťahov, uzatvorenie a plnenie zmluvy s dotknutou osobou

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení po dobu nevyhnutnú na uplatnenie nárokov alebo obranu proti nárokom plynúcim zo zmluvy.

 

Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, sú jej osobné údaje uchovávané len v rámci predzmluvného vzťahu maximálne po dobu 1 roka od získania údajov.

plnenie povinností stanovených právnymi predpismi

Osobné údaje budú     spracúvané po dobu stanovenú príslušnými predpismi.

spolupráca s obchodnými partnermi – právnickými osobami

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu s obchodným partnerom a po jeho skončení po dobu nevyhnutnú na uplatnenie nárokov alebo obranu proti nárokom plynúcim zo zmluvy.

 

Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu, sú osobné údaje uchovávané len v rámci predzmluvného vzťahu, maximálne po dobu 1 roka od získania údajov.

organizácia výberových konaní

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania výberového konania. V prípade, že nám dotknutá osoba udelí súhlas so spracúvaním osobných údajov aj na dobu po ukončení

 

výberového konania, budú osobné údaje spracúvané po dobu vymedzenú v súhlase, najneskôr však do odvolania súhlasu.

vedenie bežnej korešpondencie a efektívna komunikácia

Osobné údaje spracúvané v rámci komunikácie s dotknutými osobami, ktorá sa netýka ostatných vymedzených účelov spracúvania, sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na jej vybavenie a na ochranu právom chránených záujmov našej spoločnosti.

marketingové oslovovanie

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov našej spoločnosti, budú osobné údaje spracúvané len po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, a v každom prípade maximálne do uplatnenia námietky z Vašej strany proti takémuto spracúvaniu.

 

V prípade, že nám dotknutá osoba udelí k marketingovému oslovovaniu súhlas, budú osobné údaje spracúvané len na dobu vymedzenú v súhlase, najneskôr však do odvolania súhlasu.

usporiadanie spotrebiteľských súťaží

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania spotrebiteľskej súťaže, resp. po dobu uvedenú v súhlase so spracúvaním osobných údajov (ak bol udelený), ak v štatúte spotrebiteľskej súťaže nie je uvedená iná doba.

prieskum trhu a spotrebiteľské prieskumy

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov našej spoločnosti, budú osobné údaje spracúvané len po dobu trvania Vášho zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, a v každom prípade maximálne do uplatnenia námietky z Vašej strany proti takémuto spracúvaniu.

 

V prípade, že sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, budú osobné údaje spracúvané len na dobu vymedzenú v súhlase, najneskôr však do odvolania súhlasu.

vypracovanie interných analýz a štatistík

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania oprávneného záujmu našej spoločnosti, resp. po dobu trvania stanovenú právnymi predpismi.

organizovanie spoločenských akcií

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania spoločenskej akcie a maximálne 1 rok po jej ukončení.

ochrana majetku, práv a právom chránených záujmov našej

spoločnosti

Osobné údaje budú spracúvané po dobu max. 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, resp. získania údajov, iba ak osobitné právne predpisy nestanovia inak alebo pokiaľ

 

v konkrétnom prípade nevznikne dôvodná potreba uchovávať osobné údaje po inú dobu.

účel vymedzený konkrétnym súhlasom

Osobné údaje budú spracúvané po dobu uvedenú v súhlase so spracúvaním osobných údajov, najneskôr však do odvolania

súhlasu.

rokovania s tretími stranami, ktoré majú záujem kúpiť alebo

financovať našu spoločnosť alebo jej podnik, a plnenie zmlúv

uzavretých s takými stranami

Osobné údaje budú spracúvané počas predzmluvných rokovaní a po dobu trvania zmluvného vzťahu s takými tretími stranami. Následne po dobu nevyhnutnú k uplatneniu nárokov z takého zmluvného vzťahu; v konkrétnych prípadoch, keď je to odôvodnené konkrétnym záujmom, napr. za účelom ochrany pred hroziacim alebo vzniknutým sporom, sa doba spracovania predlžuje až do zániku danej okolnosti (napr. ukončenia súdneho sporu).

 

V prípade, že doba uchovávania osobných údajov na určitý účel uplynula, ale rovnaké osobné údaje potrebujeme spracúvať na iný účel s dlhšou dobou uchovávania osobných údajov (typicky na archivačné účely v zmysle platných právnych predpisov alebo ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie a obhajobu právnych nárokov a právom chránených záujmov našej spoločnosti), osobné údaje spracúvame po dobu, ktorá je odôvodnená týmto ďalším účelom.

 

Ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme spracúvať na žiaden účel, automaticky ich zlikvidujeme.

 

8. Komu môžu byť osobné údaje poskytnuté?

 

V určitých prípadoch stanovených príslušnými právnymi predpismi, oprávnenými záujmami našej spoločnosti, či Vaším súhlasom so spracúvaním osobných údajov, alebo ak je to nevyhnutné na dosiahnutie iného účelu spracúvania Vašich osobných údajov, sme oprávnení alebo povinní poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám.

 

Medzi kategórie osôb (príjemcov), ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté, patria najmä: spoločnosti Skupiny Emil Frey, Autorizovaní Predajcovia/Servisy (v rámci spolupráce pri poskytovaní produktov a služieb Značky), Výrobca, orgány verejnej moci na účel plnenia príslušných právnych predpisov, účtovní a daňoví poradcovia, audítorské spoločnosti, poštový podnik alebo kuriér (na účely doručenia zásielky), bankové inštitúcie a poskytovatelia platobných služieb (na účely realizácie príslušnej transakcie), poskytovatelia služieb informačných technológií našej spoločnosti.

 

Za určitých okolností spojených s konkrétnou situáciou môže dôjsť k poskytnutiu Vašich osobných údajov aj advokátom (na účely poskytovania právnych služieb), poisťovniam (na účely riešenia poistných udalostí), súdom, orgánom činným v trestnom konaní a iným tretím stranám, pokiaľ je poskytnutie údajov nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania.

 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nadobúdateľovi, ak sa osobné údaje prenášajú ako súčasť predaja alebo iného prevodu celého majetku našej spoločnosti alebo jeho časti na nadobúdateľa, alebo sa poskytujú nadobúdateľovi v rámci rokovaní o takom prevode.

 

9. Prenos osobných údajov do zahraničia

 

V rámci spracúvania osobných údajov môže dôjsť k ich prenosu mimo územie Slovenskej republiky, a to do štátov Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v ktorých platia rovnaké štandardy ochrany osobných údajov, a to v zmysle Nariadenia GDPR.

 

Naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje aj na centrálnom serveri Skupiny Emil Frey, ktorý sa nachádza v Zürichu, Švajčiarsko. Švajčiarsko je na základe rozhodnutia Európskej komisie uznané za krajinu, ktorá zaručuje osobným údajom primeranú úroveň ochrany ako štáty v rámci EÚ, a prípadné prenosy a spracúvanie osobných údajov vo Švajčiarsku sú tak v súlade s Nariadením GDPR (čl. 45 Nariadenia GDPR).

 

Okrem vyššie uvedeného naša spoločnosť nepredpokladá, že bude prenášať osobné údaje do tretích krajín mimo krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a ani medzinárodným organizáciám.

 

Ak by nastala situácia, že osobné údaje spracúvané našou spoločnosťou bude nevyhnutné preniesť do tretích krajín (mimo EÚ a EHP) alebo medzinárodným organizáciám, takýto prenos sa uskutoční v súlade so všeobecne záväznými pravidlami pre prenos osobných údajov stanovených v čl. 44 a nasl. Nariadenia GDPR.

 

10. Aké môžu byť dôsledky neposkytnutia osobných údajov?

 

Poskytovanie osobných údajov našej spoločnosti je dobrovoľné. V určitých prípadoch by sme Vám však bez získaných osobných údajov nevedeli poskytnúť požadované plnenie, resp. získavanie osobných údajov nám ukladajú priamo príslušné právne predpisy. Preto v prípade, ak sú osobné údaje spracúvané:

 

 • na základe zákonnej povinnosti našej povinnosti – dotknutá osoba je povinná osobné údaje poskytnúť. Ak aj napriek tomu dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, naša spoločnosť si nebude môcť splniť svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, čo môže spôsobiť odmietnutie poskytnutia služby alebo predaja produktu z portfólia našej spoločnosti.
 
 • na základe zmluvy s dotknutou osobou – je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nebude môcť s ňou naša spoločnosť uzatvoriť zmluvný vzťah alebo na základe jej žiadosti nebude môcť vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 
 • na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov – je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné a je prejavom slobodnej vôle dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, naša spoločnosť nebude môcť spracúvať údaje na účel/y vymedzený/é v konkrétnom súhlase, čím môže byť zamedzené poskytnúť dotknutej osobe súhlasom popísané aktivity alebo činnosti. Udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.
 
 • na základe oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo oprávnených záujmov tretej strany – sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané aj bez ich predchádzajúceho súhlasu, avšak len za predpokladu, že nad oprávnenými záujmami našej spoločnosti, resp. tretej strany neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.

 

 

11. Automatizované spracúvania a profilovanie

 

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané výlučne automatizovaným spôsobom, ale vždy sú spracúvané aj naším vyškoleným personálom.

 

S Vašimi osobnými údajmi môžeme vykonávať aj tzv. profilovanie, avšak iba v nevyhnutnom rozsahu, aby sme Vám mohli poskytnúť individuálne upravené ponuky a informácie, a neobťažovali Vás hromadnými všeobecnými ponukami a informáciami.

 

 

12. Aké máte práva ako dotknutá osoba?

 

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou nižšie uvedené práva. Zatiaľ čo niektoré práva Vám patria vždy (napr. právo na prístup k osobným údajov, právo na opravu osobných údajov), uplatnenie niektorých práv je obmedzené právnou úpravou, a máte právo ich využiť iba pri splnení určitých podmienok (napr. právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov atď.).

 

 • Právo na prístup k osobným údajom – Máte právo požadovať informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a v akom rozsahu. Rovnako máte právo požadovať, aby sme Vám sprístupnili osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ďalšie osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby.
 
 • Právo na opravu osobných údajov – V prípade, že zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov.
 
 • Právo na výmaz osobných údajov – Vaše osobné údaje automaticky mažeme potom, ako stratíme oprávnenie na ich spracúvanie. Ak však aj napriek tomu kontaktujete našu spoločnosť so žiadosťou o výmaz Vašich osobných údajov, bez zbytočného odkladu vymažeme všetky Vaše osobné údaje, ak je splnený aspoň jeden z nasledujúcich dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, alebo (ii) osobné údaje sa spracúvali protiprávne, alebo (iii) vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená právom Európskej únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo (v) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie.

  Povinnosť vymazať osobné údaje naopak nemáme, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné (i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, alebo (ii) pre splnenie právnej povinnosti, alebo (iii) alebo pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, či (iv) pre archivačné účely.

 

 • Právo na prenosnosť osobných údajov – Ak budete požadovať prenos Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe plnenia zmluvy s Vašou osobou alebo na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, môžete nás požiadať o ich prenos priamo tretej strane (inému prevádzkovateľovi údajov), ktorú uvediete vo svojej žiadosti, za prekladu, že takáto požiadavka nebude mať negatívny vplyv na práva a slobody iných osôb a bude technicky uskutočniteľná.

 

 • Právo vzniesť námietky proti spracúvaniu osobných údajov – V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo, z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracúvaniu. Ak v takomto prípade nepreukážeme naše nevyhnutné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré by prevážili nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo ak nepreukážeme, že tieto údaje sú nutné pre určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tak tieto údaje nebudeme ďalej spracúvať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.

  Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na dané účely, vrátane prípadného profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Takejto námietke bez ďalšieho vyhovieme a Vaše Osobné údaje nebudú už na tieto účely ďalej spracúvané.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Ak nás požiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, napr. v prípade, keď spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracúvať výlučne na určenie, výkon a obhajobu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných limitovaných dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi.

 

 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov – V prípade, že osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo Váš súhlas kedykoľvek odvolať. Po odvolaní súhlasu, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, okrem prípadu, ak existuje iný právny základ pre ich spracúvanie (napr. plnenie archivačnej povinnosti). Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

 • Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne – Ak sa domnievate, že spracúvame Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

  Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je:

  Úrad na ochranu osobných údajov
  Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava
  Web: www.dataprotection.gov.sk

 

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne alebo emailom prostredníctvom kontaktných údajov našej spoločnosti uvedených v bode 2. tohto dokumentu. Pri kontakte s nami, prosíme, ako predmet správy uveďte „Práva na ochranu osobných údajov“, aby sme vašu žiadosť mohli vybaviť čo najrýchlejšie.

2. Súhlas na marketingové oslovovanie

Týmto dávam spoločnosti O Automobil Import s.r.o., so sídlom Prievozská ulica 4/C, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 297 365 (ďalej len „O Automobil Import s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“), ako slovenskému importérovi značky Opel, a zároveň prevádzkovateľovi osobných údajov, výslovný a dobrovoľný súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov, ktoré som poskytol spoločnosti O Automobil Import s.r.o. na jej webovej stránke v súvislosti s prejavením záujmu o kúpu a/alebo servis motorového vozidla a/alebo o iné produkty a služby, a to v maximálnom rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa, ako aj v rozsahu informácií o type a užívaní motorového vozidla, ktoré vlastním alebo o ktoré som prejavil záujem, na marketingové využitie vrátane profilovania pri predaji výrobkov a/alebo poskytovaní služieb, a to: i) zasielanie písomných informácií (newsletterov) súvisiacich s predajom výrobkov a/alebo poskytovaním služieb, najmä o novinkách; ii) poskytovanie elektronických informácií o nových akciách; iii) realizovanie prieskumov spokojnosti.

 

Súhlasím, aby prevádzkovateľ na základe poskytnutých údajov a ďalšej komunikácie so mnou vykonával profilovanie za účelom adresného a cieleného zasielania informácií, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom a potrebám.

 

Súhlas poskytujem na obdobie 5 rokov, po uplynutí ktorých budú osobné údaje vymazané.

 

Potvrdzujem, že ma prevádzkovateľ informoval, že poskytnutý súhlas môžem kedykoľvek odvolať kliknutím na link odvolania súhlasu, ktorý bude súčasťou každej e-mailovej správy, alebo iným spôsobom, ktorý je bližšie popísaný v dokumente Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov, ktorý je dostupný v časti „Ochrana osobných údajov“ na nasledujúcej oficiálnej webovej stránke slovenského zastúpenia značiek motorových vozidiel distribuovaných prevádzkovateľom: www.opel.sk. Som si vedomý/á, že bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu s ich spracúvaním, nebudem môcť hore uvedené informácie získať, pretože prevádzkovateľ nebude môcť e-mailový alebo iný kontakt využívať na zasielanie obchodných a marketingových informácií. Tiež som si vedomý/á, že bez vyhodnotenia ďalších údajov poskytnutých pri komunikácii, nebude prevádzkovateľ schopný zabezpečiť adresnosť poskytovaných informácií a ich konformitu s mojimi potrebami.

 

Týmto zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv ako dotknutej osoby. Viac o právach dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov nájdem tiež v dokumente Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov, ktorý je dostupný na každej z vyššie uvedených webových stránok v časti „Ochrana osobných údajov“.

3. Zoznam sprostredkovateľov

Sprostredkovatelia poverení spracúvaním osobných údajov v mene Importéra:

 

agentúra Istropolitana Advertising, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 313 213 30
agentúra Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 805
agentúra Base and Silhouette, Pšeničná 7, 82106 Bratislava, IČO: 35829281
agentúra Médea Slovakia, s.r.o., Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava, IČO: 35 916 095
agentúra Digiline, spol. s.r.o., Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava, IČO: 48 228 869
AMI Praha, a.s., Hanusova 826/29, Michle, 140 00 Praha, IČO: 25 715 909
eWay System, s.r.o., Dlouhá 383, 25 246 Vrané nad Vltavou, IČO: 27 169 979
agentúra IPSOS s. r. o., Heydukova 12, Bratislava 811 08, IČO: 35 730 609
agentúra ADAMICCI, s.r.o.,, Čsl. parašutistov 212 / 3, Bratislava 831 03, IČO: 48 036 731
Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., Bosákova 3, 851 04 Bratislava, IČO: 31 370 977
M a H, spol. s r.o., Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, IČO 31361781
KM CARS, s.r.o., Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta, IČO 34132431
M a H Nitra spol. s r.o., Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, IČO 35702451
M a H Trenčín s.r.o., Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, IČO 35702656
PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, 080 01 Prešov, IČO 31733174
AC s.r.o., Gemerská 563, 049 51 Brzotín, IČO 52889084
SWAM servis s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice, IČO 36602833
Motor- Car Nové Zámky, s.r.o., Komárňanská cesta 100, 940 01 Nové Zámky, IČO 36528277
R - J. A. servis, s. r. o., Bystrická cesta 177/23, 034 01 Ružomberok, IČO 36661961
FINAL - CD plus, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, IČO 47741686
AUTOTIP spol. s r.o., Podháj 2939/151 841 03 Bratislava, IČO 35832789
MGM International, s.r.o., Odbojárov 22, 955 01 Topoľčany, IČO 34144226
Auto Unicom, s.r.o., Strážska cesta 8325/53, 960 01 Zvolen, IČO 36033031
FINAL - CD spol. s r. o., Škultétyho 437/18, 958 01, Partizánske, IČO 31432484
Auto Becchi, s.r.o., Pri Celulózke 3631, 010 01 Žilina, IČO 44624948

4. Informácie o spracúvaní servisných osobných údajov  

V súvislosti s údržbou a opravou motorových vozidiel

V tomto dokumente si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako naša spoločnosť O Automobil Import s.r.o., so sídlom Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 52 297 365, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č.: 136229/B (ďalej len „my“ alebo „naša spoločnosť“), spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby v súvislosti s údržbou a opravou motorového vozidla, ktoré vlastníte alebo používate, a ktorého údržba alebo oprava boli vykonané aj v niektorom z Autorizovaných Servisov našej siete. Nájdete tu odpovede najmä na otázky, aké osobné údaje v súvislosti so servisom motorových vozidiel zhromažďujeme, na aké účely ich využívame, a komu tieto osobné údaje poskytujeme.
 
 
Tieto informácie sú poskytované v zmysle príslušných predpisov o ochrane osobných údajov, a to najmä v zmysle Nariadenia GDPR (ako je tento pojem definovaný nižšie) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 
 
Tieto informácie sa týkajú špecificky spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s údržbou a opravou motorových vozidiel, a v tomto rozsahu dopĺňajú Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú rovnako dostupné na našej webovej stránke www.opel.sk, a v ktorých nájdete ďalšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou, vrátane informácie o tom:
 
 • na aké ďalšie účely, z akých zákonných dôvodov, a na akú dobu spracúvame Vaše osobné údaje v inej súvislosti ako v súvislosti s údržbou a opravou motorových vozidiel,
 • či a v akom rozsahu prenášame Vaše osobné údaje do zahraničia,
 • z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje,
 • aké môžu byť dôsledky neposkytnutia Vašich osobných údajov,
 • aké práva máte ako dotknutá osoba v súvislosti s naším spracúvaním Vašich osobných údajov, a akým spôsobom môžete tieto práva uplatniť voči našej spoločnosti,
 • na ktorý verejný orgán môžete podať sťažnosť proti spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 

 
1. Definície pojmov
 
 
Autorizovaný Servis znamená každú osobu, ktorej sme ako importér osobitnou zmluvou udelili oprávnenie na území Slovenskej republiky poskytovať servisné a popredajné služby pre vozidlá Značky a/alebo distribuovať náhradné diely a príslušenstvo Značky.
 
 
Dotknutá osoba znamená fyzickú osobu, ktorej sa osobné údaje týkajú (napr. zákazník, záujemca o naše produkty a služby).
 
 
Nariadenie GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
 
 
Osobný údaj znamená akúkoľvek informáciu, ktorá sa týka konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (napr. meno, adresa pobytu, dátum narodenia, identifikačné číslo vozidla (VIN), číslo zákazníka). 
 
 
Prevádzkovateľ znamená právnickú či fyzickú osobu, ktorá určuje účel spracúvania osobných údajov a prostriedky, ktorými bude spracúvanie osobných údajov realizované.
 
 
Skupina Emil Frey znamená všetky spoločnosti ovládané priamo alebo nepriamo spoločnosťou Emil Frey Holding AG, so sídlom Badenerstrasse 600, 8048 Zürich, Švajčiarsko, vrátane nej; do Skupiny Emil Frey patrí aj naša spoločnosť. 
 
 
Spracúvanie znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 
 
Sprostredkovateľ znamená právnickú či fyzickú osobu poverenú prevádzkovateľom k určitej činnosti, pre výkon ktorej je nevyhnutné spracúvať osobné údaje.
 
 
Výrobca znamená (i) Stellantis Europe S.p.A., so sídlom C.so Agnelli 200, 10135 Turín, Taliansko, a v závislosti od konkrétnej značky, ktorej produkty a služby využívate alebo o ktoré máte záujem, aj: (ii) PSA Automobiles S.A. so sídlom 2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, Ile De France, Francúzsko, (iii) Opel Automobile GmbH, so sídlom Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemecko, (iv) AUTOMOBILES PEUGEOT, so sídlom 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Francúzsko, (v) AUTOMOBILES CITROËN, so sídlom 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Francúzsko, (vi) Alfa Romeo S.p.A., so sídlom at C.so Agnelli 200, 10135 Turín, Taliansko.
 
 
Zmluva znamená jednu alebo viaceré zmluvy, na základe ktorých sa vykonala alebo vykonáva údržba a/alebo opravy motorového vozidla Značky, ktoré dotknutá osoba vlastní alebo užíva, alebo na základe ktorej naša spoločnosť, Autorizovaný Servis alebo Výrobca poskytuje služby v súvislosti s takým motorovým vozidlom (napr. záruka Výrobcu). 
 
 
Značka znamená Opel. 
 
 
2. Prevádzkovateľ osobných údajov a jeho kontaktné údaje 
 
Pri spracúvaní osobných údajov má naša spoločnosť postavenie Prevádzkovateľa osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo podnetov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.
 
 
O Automobil Import s.r.o.
Prievozská 4/C
821 09 Bratislava
 
telefón: +421 905 394 656 
e-mail: Radovan.Kopecny@p-automobil-import.sk 
 
 
3. Aké kategórie osobných údajov spracúvame v súvislosti so servisom motorových vozidiel?
 
 
Osobné údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s údržbou a opravou motorových vozidiel, sú Vaše identifikačné údaje (t. j. meno*, dátum narodenia*, zákaznícke číslo), kontaktné údaje (t.j. poštová adresa*, e-mail, telefónne číslo) a identifikačné údaje vozidla (t.j. VIN*, registračné číslo) zo Zmluvy, v kombinácii so zmluvnými údajmi týkajúcimi sa vozidiel a služieb vrátane špecifikácie produktu a služieb (t. j. model vozidla, prevodovka, motor, údaje o hardvéri a softvéri), technické údaje dielov a príslušenstva, údaje dielne a servisného strediska, vrátane diagnostických údajov a údajov o poruchách* alebo interných údajov vozidla.
 
 
Údaje označené hviezdičkou (*) sú nevyhnutné na plnenie Zmluvy a naplnenie ostatných príslušných účelov spracúvania a musia sa poskytnúť. Ak sa neposkytnú, Zmluvu nie je možné uzavrieť, ani riadne plniť povinnosti z nej vyplývajúce alebo súvisiace s užívaním vozidla.
 
 
4. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame osobné údaje v súvislosti so servisom motorových vozidiel?
 
 
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť a nižšie uvedení príjemcovia v rámci plnenia Zmluvy, najmä v súvislosti s poskytovaním opráv, údržby, asistenčných služieb, osvedčenia o stave batérie, a výmeny opotrebovaných častí vášho vozidla. Vaše osobné údaje budú spracúvané pre nasledujúce účely a z nasledujúcich zákonných dôvodov uvedených v tomto článku 4.
 
 
4.1 Účely plnenia Zmluvy uzavretej medzi našou spoločnosťou a dotknutou osobou, podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR
 
 
4.1.1 Uzavretie a správa Zmluvy
 
 
Kategórie údajov:
identifikačné údaje zákazníka*, kontaktné údaje zákazníka*, identifikačné údaje vozidla*, údaje o produkte a službách*
 
 
Príjemcovia: 
 • Výrobca
 • Autorizované Servisy siete Opel
 • poskytovatelia služieb zapojení do informačných systémov Skupiny Emil Frey, vrátane poskytovateľov uvedených v zozname sprostredkovateľov zverejnenom na webovej stránke www.opel.sk
 • poskytovatelia služieb zapojení do informačných systémov Výrobcu, vrátane týchto spoločností:
  • Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex – Francúzsko, ktorá zapája subdodávateľov nachádzajúcich sa mimo Európskej únie, a to aj v krajinách, vo vzťahu ku ktorým Komisia EÚ nevydala rozhodnutie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov. V takom prípade sú však zavedené ochranné opatrenia, a uplatňujú sa záväzné vnútropodnikové pravidlá (BCR), ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/
  • Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 BEZONS CEDEX, Francúzsko, ktorá zapája subdodávateľov nachádzajúcich sa mimo Európskej únie, a to aj v krajinách, vo vzťahu ku ktorým Komisia EÚ nevydala rozhodnutie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov. V takom prípade sú však zavedené ochranné opatrenia, a uplatňujú sa záväzné vnútropodnikové pravidlá (BCR), ktoré sú k dispozícii na adrese: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf
  • IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Francúzsko
  • Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Spojené kráľovstvo, ktoré sa nachádza mimo Európskej únie, a to aj v krajinách, vo vzťahu ku ktorým Komisia EÚ nevydala rozhodnutie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov. V takom prípade sú však zavedené ochranné opatrenia, a uplatňujú sa záväzné vnútropodnikové pravidlá (BCR), ktoré sú k dispozícii na adrese: https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesfor ce-Processor-BCR.pdf
  • Scalian Socété Alyotech, 417 l'Occitane 31670 Labege Cedex, Francúzsko

 

4.1.2 Informácie v rámci MyOPEL

 

Kategórie údajov:
identifikačné údaje vozidla

 

Príjemcovia:

 • Výrobca
 • Autorizované Servisy siete Opel
 • poskytovatelia služieb uvedení v článku 4.1.1

 

4.1.3 Vykonávanie zmluvných úkonov

 

Vykonávanie úkonov stanovených v Zmluve zahŕňa: riadenie úkonov vykonávaných v servise, vybavovanie reklamácií vrátane prostredníctvom call centier OPEL, spracovanie technických údajov umožňujúcich opravu, vydanie osvedčenia o stave batérie, technickú pomoc (diagnostiku), alebo analýzu porúch vozidla pomocou jednotky CPU vozidla.

 

Kategórie údajov:
identifikačné a kontaktné údaje zákazníka*, údaje o vozidle*, údaje o produkte a službách*, technické údaje dielov a príslušenstva, údaje o poruchách* alebo údaje z riadiacich jednotiek vozidla

 

Príjemcovia:

 • Výrobca
 • Autorizované Servisy siete Opel
 • poskytovatelia služieb uvedení v článku 4.1.1

 

4.1.4 Aktualizácie hardvéru a softvéru

 

Kategórie údajov:
identifikačné údaje vozidla*, špecifikácie produktu*, technické údaje náhradných dielov a príslušenstva

 

Príjemcovia:

 • Výrobca
 • Autorizované Servisy siete Opel
 • poskytovatelia služieb uvedení v článku 4.1.1

 

4.1.5 Poskytovanie cestných asistenčných služieb

 

Kategórie údajov:
identifikačné údaje vozidla*, identifikačné údaje zákazníka*, údaje týkajúce sa predaja zmlúv o poskytovaní služieb, údaje týkajúce sa obsahu zmluvy 

 

Príjemcovia:

 • AWP Solutions ČR a SR, s. r. o., so sídlom Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Česká republika

 

4.2 Účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR

 

4.2.1 Plnenie uplatnených nárokov zo záruk

 

Oprávneným záujmom našej spoločnosti je záujem na preverovaní oprávnenosti nákladov garančných opráv uplatnených zo strany Autorizovaných Servisov voči našej spoločnosti.

 

Kategórie údajov:
identifikačné údaje zákazníka*, identifikačné údaje vozidla*, údaje o produkte a službách*, špecifikácie produktu a služieb*, technické údaje náhradných dielov a príslušenstva*, diagnostické údaje*, údaje o poruchách*

 

Príjemcovia:

 • Výrobca
 • poskytovatelia služieb uvedení v článku 4.1.1
 • poskytovatelia služieb zapojení do informačných systémov Skupiny Emil Frey, vrátane poskytovateľov uvedených v zozname sprostredkovateľov zverejnenom na webovej stránke www.opel.sk

 

4.2.2 Monitorovanie kvality a spoľahlivosti vozidla, výskum a služby v oblasti kontroly a zvyšovania kvality

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané v rámci monitorovania spoľahlivosti vozidiel a programov zlepšovania produktov a služieb (informácie o opotrebovaní, diagnostike a opravách). Oprávneným záujmom našej spoločnosti je riadne plnenie jej zmluvných povinností voči Výrobcovi na základe importérskej zmluvy. 

 

Kategórie údajov:
kontaktné údaje zákazníka*, VIN*, špecifikácie produktu a služieb*, technické údaje náhradných dielov a príslušenstva, diagnostické údaje, údaje o poruchách* 

 

Príjemcovia:

 • Výrobca
 • poskytovatelia služieb uvedení v článku 4.1.1 

 

4.2.3 Zabezpečovanie zvolávacích akcií, výmena poruchových dielov

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom organizácie zvolávacích a servisných akcií na odstránenie porúch z výroby. Oprávneným záujmom našej spoločnosti je riadne plnenie jej zákonných povinností dovozcu (najmä podľa §7 ods. 1 písm. f) a j) zákona č. 56/2018 Z. z.), ako aj zmluvných povinností voči Výrobcovi na základe importérskej zmluvy.

 

Kategórie údajov:
kontaktné údaje zákazníka*, VIN*, špecifikácie produktu a služieb*, technické údaje náhradných dielov a príslušenstva, diagnostické údaje, údaje o poruchách* 

 

Príjemcovia:

 • Výrobca
 • Autorizované Servisy siete Opel
 • poskytovatelia služieb uvedení v článku 4.1.1

 

4.2.4 Vedenie predajných štatistík výkonnosti siete a predaja dielov po modeloch a poskytovanie plnení v prospech Autorizovaných Servisov zo zmlúv o autorizovanom servise

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané na monitorovanie predaja služieb a na účely správy bonusových systémov zavedených medzi našou spoločnosťou ako importérom a jej sieťou Autorizovaných Servisov. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je udržanie a zlepšovanie kvality ponúkaných služieb, vrátane cez bonusové schémy pre svoju sieť Autorizovaných Servisov.

 

Kategórie údajov:
identifikačné údaje vozidla*, identifikačné údaje zákazníka*, údaje týkajúce sa predaja zmlúv o poskytovaní služieb

 

 

Príjemcovia:

 • Autorizované Servisy siete Opel
 • poskytovatelia služieb zapojení do informačných systémov Skupiny Emil Frey, vrátane poskytovateľov uvedených v zozname sprostredkovateľov zverejnenom na webovej stránke www.opel.sk

 

4.2.5 Vykonávanie auditov Autorizovaných Servisov

 

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je jeho záujem na tom, aby boli záručné opravy a opravy v rámci zvolávacích akcií vykonávané v súlade so zmluvou o autorizovanom servise.

 

Kategórie údajov:
identifikačné údaje vozidla*, identifikačné údaje zákazníka*, údaje týkajúce sa predaja zmlúv o poskytovaní služieb

 

Príjemcovia:

 • Autorizované Servisy siete Opel
 • poskytovatelia služieb zapojení do informačných systémov Skupiny Emil Frey, vrátane poskytovateľov uvedených v zozname sprostredkovateľov zverejnenom na webovej stránke www.opel.sk

Oprávneným záujmom našej spoločnosti je jej záujem na spokojnosti zákazníkov a na dobrom mene Značky.

 

Kategórie údajov:
identifikačné údaje vozidla*, identifikačné údaje zákazníka*, kontaktné údaje zákazníka*, technické údaje náhradných dielov a príslušenstva, diagnostické údaje, údaje o poruchách*

 

Príjemcovia:

 • Autorizované Servisy siete Opel
 • poskytovatelia služieb zapojení do informačných systémov Skupiny Emil Frey, vrátane poskytovateľov uvedených v zozname sprostredkovateľov zverejnenom na webovej stránke www.opel.sk

 

5. Na akú dobu budeme spracúvať osobné údaje v súvislosti so servisom motorových vozidiel?

 

Osobné údaje súvisiace so servisom motorových vozidiel spracúvame len počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Nižšie uvádzame doby, počas ktorých osobné údaje spracúvame na jednotlivé účely súvisiace so servisom motorových vozidiel.

 

 

Účel spracúvania

Doba spracúvania

Účely plnenia Zmluvy uzavretej medzi našou spoločnosťou

a dotknutou osobou

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, budú osobné údaje spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení po dobu nevyhnutnú na uplatnenie nárokov alebo obranu proti nárokom plynúcim zo zmluvy.

 

Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, sú jej osobné údaje uchovávané len v rámci predzmluvného vzťahu maximálne po dobu 1 roka od získania údajov.

Plnenie uplatnených nárokov zo záruk

Osobné údaje budú spracúvané po dobu najdlhšej záručnej doby, a následne po dobu nevyhnutnú na uplatnenie nárokov zo záruky/obranu pred nárokmi zo záruky (minimálne v rozsahu príslušnej zákonnej alebo zmluvnej doby premlčania).

Monitorovanie kvality

a spoľahlivosti vozidla, výskum a služby v oblasti kontroly a zvyšovania kvality

Osobné údaje budú spracúvané do momentu ich odovzdania Výrobcovi.

Zabezpečovanie zvolávacích

akcií, výmena poruchových dielov

Osobné údaje budú spracúvané po dobu, v rámci ktorej je pravdepodobné, že môže byť potrebné vykonať zvolávaciu akciu alebo vymeniť poruchový diel, t.j. v rámci ktorej sa môže prejaviť porucha vozidla, ktorá má pôvod vo výrobe, s ohľadom na výrobné procesy a cykly u Výrobcu a predpokladanú životnosť vozidla a jednotlivých dielov.

Vedenie predajných štatistík výkonnosti siete a predaja dielov po modeloch a poskytovanie

plnení v prospech Autorizovaných Servisov zo zmlúv

o autorizovanom servise

Osobné údaje budú spracúvané po dobu, v rámci ktorej naša spoločnosť obvykle vyhodnocuje výkonnosť siete pre účely poskytnutia bonusov a iných plnení Autorizovaným Servisom, ktorá predstavuje tri roky od získania osobného údaja našou spoločnosťou, a následne doba nevyhnutná na uplatnenie nárokov alebo obranu proti nárokom plynúcim zo zmlúv uzavretých s Autorizovanými Servismi.

Vykonávanie auditov

Autorizovaných Servisov

Osobné údaje budú spracúvané po dobu, v rámci ktorej naša spoločnosť obvykle spätne kontroluje súlad činnosti Autorizovaných Servisov so zmluvou, ktorá predstavuje tri roky od získania osobného údaja našou spoločnosťou, a následne doba nevyhnutná na uplatnenie prípadných nárokov vyplývajúcich zo skutočností zistených počas auditu, ak boli zistené.

Preverovanie a riešenie podnetov zákazníkov ohľadom ich návštev Autorizovaných Servisov

V prípade absencie konkrétneho podnetu zákazníka budú osobné údaje spracúvané po dobu, v rámci ktorej je možné predpokladať sťažnosti zákazníkov na servisný úkon Autorizovaného Servisu, maximálne však 12 mesiacov od servisného úkonu.

 

V prípade konkrétneho podnetu zákazníka budú osobné údaje spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie podnetu.

 

5. Pravidlá používania cookies

Táto stránka vysvetľuje, čo potrebujete vedieť o tom, ako používame súbory cookie na našich webových stránkach (www.opel.sk) a ako sa rozhodnúť pre ich spravovanie alebo odstránenie.

 

ČO SÚ SÚBORY COOKIES
Cookies sú definované ako malé údajové súbory, ktoré sa uložia na pevných diskoch počítačov užívateľov prostredníctvom stránok, ktoré užívatelia navštívia a slúžia najmä na uľahčenie používania stránok a na štatistické účely. Súbory cookies nespracovávajú žiadne osobné údaje, ktoré identifikujú užívateľov.

 

Užívateľov týmto upozorňujeme, že stránky používajú súbory cookies, ktoré sa pri návšteve stránok môžu uložiť na pevnom disku počítačov užívateľov. Pri ďalšej návšteve stránok sa súbory cookies opätovne načítajú a odošlú údaje späť stránkam alebo prvku, ktorý pôvodne súbory cookies použil.

 

Užívatelia môžu odmietnuť uloženie a použitie súborov cookies nastavením svojho prehliadača. Ak sa používanie súborov cookies zakáže, užívatelia nebudú môcť v niektorých prípadoch využiť všetky funkcie stránok.

 

Na stránkach sa používajú nasledovné druhy súborov cookies:

 

1.  Cookies na meranie návštevnosti stránok a využívania on-line služieb

 

Štatistické cookies sa používajú na meranie návštevnosti stránok (zaznamenávajú počet návštev na stránkach, čas strávený na stránkach, navštívené stránky a podobne). Účelom týchto súborov cookies je neustále zlepšovať naše stránky a zabezpečiť, aby zodpovedali potrebám užívateľov.

Štatistické cookies sú prísne anonymné a žiadnym spôsobom neidentifikujú užívateľov alebo nezhromažďovať osobné údaje užívateľov (napr. meno, IP adresa a podobne).

 

2.  Cookies na zapamätanie prihlasovacích údajov

 

Na niektorých stránkach sa môžu užívatelia pripojiť a identifikovať na prístup k určitej službe (napr. účet na MyOpel). Tieto stránky používajú súbory cookies napríklad na zapamätanie prihlasovacích údajov k účtom užívateľov a slúžia na uľahčenie prístupu užívateľov k požadovanej službe.

 

3.  Cookies na monitorovanie reklamy tretích strán

 

Na stránkach môže byť zobrazená reklama tretích strán, pričom tieto tretie strany používajú svoje vlastné súbory cookies na analýzu, koľko užívateľov videlo reklamu a / alebo kliklo na reklamný banner. Tieto súbory cookies sú vyhotovené a spravované tretími stranami a prevádzkovateľ stránok nemá prístup k údajom, ktoré tieto súbory cookies spracovávajú.

 

4.  Ostatné súbory cookies

 

Na stránkach môžu byť použité aj súbory cookies tretích strán, ktoré analyzujú použitie stránok zo strany užívateľov a uľahčujú užívateľom ďalšie použitie stránok napríklad vyplnenie žiadosti o brožúru alebo žiadosti o test vozidla.

 

5.  Flash Cookies

 

Stránky používajú Adobe Flash Player na zobrazenie časti obsahu. V snahe zlepšiť skúsenosti užívateľov Adobe Flash Player používa súbory cookies tzv. “lokálne zdieľané objekty” na podporu niektorých funkcií. Tieto súbory cookies môžu užívatelia spravovať prostredníctvom Adobe Flash Player.

 

Stránky spoločnosti Adobe poskytujú podrobné vysvetlenie o používaných súboroch cookies na adrese http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

 

 

PERSONALIZOVANÁ REKLAMA: AKO TO FUNGUJE?

 

Súbory cookies uložené na pevných diskoch počítačov užívateľov v závislosti na stránkach, ktoré užívatelia navštívili, môžu zaznamenať napríklad:

 •  údaje o stránkach, ktoré užívatelia navštívili v predchádzajúcom období,
 •  údaje o produktoch alebo službách, o ktoré užívatelia prejavili záujem,
 • údaje o jazyku, krajine, operačnom systéme, prehliadač a podobne na optimalizáciu zobrazenia pri opakovanej návšteve stránok.

 

Personalizovaná reklama OPEL

 

Služby CentralTag na základe poverenia prevádzkovateľa stránok umožňuje užívateľom prijímať reklamu, ktorá je individuálne vybraná na základe akcií, o ktoré užívatelia prejavili záujem v

predchádzajúcom období.

6. Informácia o spracúvaní osobných údajov na sociálnych sieťach 

Prostredníctvom platforiem sociálnych médií

Spoločnosť

 • O Automobil Import s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č.: 13992/B, IČO: 52 297 365

Kontaktné údaje:

Sídlo: Prievozská ulica 4/C, Bratislava 821 09 E-mail: info@o-automobil-import.sk

Tel.: +421 2 53 48 32 23

(ďalej len „Importér“) v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Nariadenie GDPR“) týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov Importérom prostredníctvom platforiem sociálnych médií:

FACEBOOK: www.facebook.com
INSTAGRAM: www.instagram.com
YOUTUBE: www.youtube.com
LINKEDIN: www.linkedin.com

 

AKÝCH KATEGÓRIÍ DOTKNUTÝCH OSÔB SA SPRACÚVANIE TÝKA?

Dotknutou osobou je na účely tejto informácie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje Importér spracúva prostredníctvom platforiem sociálnych médií (ďalej len „dotknutá osoba“). Spravidla sa jedná o návštevníkov stránok / mediálnych kanálov ktoré zriadila a prevádzkuje Importér a to najmä:

 • osoby neregistrované v rámci príslušnej platformy sociálnych médií, ktoré stránku navštívia (napr. na základe vyhľadávania prostredníctvom verejne dostupného vyhľadávacieho nástroja),
 • osoby registrované v rámci platformy sociálnych médií FACEBOOK / INSTAGRAM, ktoré majú zriadený profil / účet, a ktoré stránku navštívia a slobodne vyjadria svoj záujem o odber informácií a noviniek (sledovanie stránky) alebo vyjadria svoj názor s obsahom stránky prostredníctvom tlačidla „Páči sa mi to“ / „Sledovanie“ / „Sledovať“, prípadne prostredníctvom odporúčania stránky iným osobám,
 • osoby registrované v rámci platformy sociálnych médií YOUTUBE, ktoré sú prihlásené prostredníctvom účtu služby poskytovanej spoločnosťou Google LLC a ktoré sa stanú na základe slobodného rozhodnutia odberateľmi obsahu mediálneho kanálu prostredníctvom tlačidla „Prihlásiť sa na odber“,
 • osoby registrované v rámci platformy sociálnych médií LINKEDIN, ktoré majú zriadený profil / účet, a ktoré stránku navštívia prípadne slobodne vyjadria svoj záujem s odberom informácií a noviniek (sledovanie stránky) prostredníctvom tlačidla „Sledovať“,

 

Dotknutými osobami môžu byť aj iné osoby, ktorých údaje zverejňuje dotknutá osoba uvedená vyššie počas svojho pôsobenia v rámci platformy sociálnej médií, ktoré Importér nevie vopred definovať. Dotknutá osoba, ktorá zverejňuje osobné údaje o inej osobe berie na vedomie, že môže tak vykonať len v súlade s Nariadením GDPR a platnými zásadami a podmienkami používania príslušnej platformy sociálnych médií, ktoré zverejňujú ich prevádzkovatelia.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SÚ PREDMETOM SPRACÚVANIA?

Osobnými údajmi sú na účely tejto informácie akékoľvek informácie týkajúce dotknutej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu dotknutej osoby. Dotknuté osoby nie sú povinné na účely uvedené v tejto informácií Importérovi poskytovať svoje osobné údaje (ak to platforma sociálnych médií umožňuje).

V rámci príslušných platforiem sociálnych médií môžu byť Importérom spracúvané predovšetkým nasledovné osobné údaje o registrovaných dotknutých osobách: FACEBOOK

 • meno (používateľské meno prípadne meno dotknutej osoby, ktoré si dotknutá osoba pri registrácii uvedie) a prezývka dotknutej osoby,
 • profilová a titulná fotografia (fotografia dotknutej osoby prípadne iná fotografia, ktorá môže obsahovať aj podobizne iných fyzických osôb, lokalít alebo záujmov dotknutých osôb),
 • kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o bydlisku,
 • údaje o veku, rodnom meste a pohlaví dotknutej osoby,
 • informácie o vzťahu s inými fyzickými osobami, vrátane informácií o členoch rodiny,
 • informácie o navštevovanej škole (základná, stredná, vysoká) a informácie o zamestnaní (o práci),
 • informácie o jazykoch, ktoré dotknutá osoba označí, že nimi vie komunikovať,
 • informácie o životných udalostiach, ktoré dotknutá osoba uvedie,
 • miesta, kde sa dotknutá osoba vyskytovala a označila svoju prítomnosť na konkrétnom mieste,
 • informácie o dotknutej osobe, ktoré o sebe do profilu uvedie a zverejní ich, vrátene názorov, vyjadrení a ďalších informácií a údajov zo zverejňovaných príspevkov (statusov, fotografií, videí, komentárov atď.), účasti na hlasovaniach, udalostiach a anketách atď. v rámci platformy sociálnych médií,

 

INSTAGRAM

 • meno (používateľské meno prípadne meno dotknutej osoby, ktoré si dotknutá osoba pri registrácii uvedie),
 •  profilová fotografia (fotografia dotknutej osoby prípadne iná fotografia, ktorá môže obsahovať aj podobizne iných fyzických osôb, lokalít alebo záujmov dotknutých osôb),
 • kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o bydlisku alebo iné miesto, ktoré si dotknutá osoba uvedie ako adresu,
 • údaje o pohlaví dotknutej osoby,
 • informácie o dotknutej osobe, ktoré o sebe do profilu uvedie a zverejní ich, vrátene názorov, vyjadrení a ďalších informácií a údajov zo zverejňovaných príspevkov (statusov, fotografií, videí, komentárov atď.), v rámci platformy sociálnych médií,

 

YOUTUBE

 • meno (používateľské meno prípadne meno dotknutej osoby, ktoré si dotknutá osoba pri registrácii uvedie),
 • profilová fotografia (fotografia dotknutej osoby prípadne iná fotografia, ktorá môže obsahovať aj podobizne iných fyzických osôb, lokalít alebo záujmov dotknutých osôb),
 • kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo,
 • údaje o pohlaví,
 • informácie o dotknutej osobe, ktoré o sebe do profilu uvedie a zverejní ich, vrátene názorov, vyjadrení a ďalších informácií a údajov zo zverejňovaných príspevkov (videí, komentárov atď.), v rámci platformy sociálnych médií,

 

LINKEDIN

 • meno (používateľské meno prípadne meno dotknutej osoby, ktoré si dotknutá osoba pri registrácii uvedie),
 • profilová fotografia (fotografia dotknutej osoby prípadne iná fotografia, ktorá môže obsahovať aj podobizne iných fyzických osôb, lokalít alebo záujmov dotknutých osôb),
 • kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo,
 • údaje o pohlaví,
 • údaje o mieste výskytu alebo aktuálnej práci,
 • odporúčania od iných osôb na dotknutú osobu (referencie, potvrdenie znalostí, zručností a vedomostí a pod.),
 • a ďalšie informácie, ktoré dotknutá osoba zverejňuje v rámci svojho profilu (predovšetkým údaje o vzdelaní, záujmoch, zamestnaní, skúsenostiach a zručnostiach atď.), vrátene názorov, vyjadrení a ďalších informácií a údajov, ktoré dotknutá osoba zverejní v rámci platformy sociálnych médií, a ďalšie vopred nedefinovateľné údaje dotknutej osoby, ktoré dotknutá osoba uvedie:
 • počas komunikácie s Importérom v rámci príslušnej platformy sociálnych médií (napr. v rámci komentárov k príspevkom zverejňovaným na stránkach / kanáloch, v rámci súkromnej alebo skupinovej komunikácie tzv. četov a pod.),
 • počas zverejňovania príspevkov v rámci vlastných profilov / účtov, ktoré registrovaná dotknutá osoba označí ako verejne dostupné.

 

Rozsah osobných údajov, ktoré sú o dotknutej osobe dostupné iným osobám a subjektom v rámci platforiem sociálnych médií je plne závislý od úrovne nastavenia súkromia, verejnosti alebo dostupnosti účtu / profilu dotknutej osoby, ktoré si vykonáva priamo dotknutá osoba, prípadne aj prostredníctvom nastavenia spracúvania cookies o ktorých spracúvaní môže dotknutá osoba slobodne rozhodnúť.

 

NA AKÉ ÚČELY BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Importér, pri prevádzkovaní stránok a mediálnych kanálov v rámci príslušných platforiem sociálnych médií spracúva osobné údaje predovšetkým na nasledovné účely:

-  poskytovanie cielených aj necielených obchodných a marketingových informácií súvisiacich s podporou predaja tovarov a služieb poskytovaných Importérom, vrátane propagovania predajných akcií, udalostí, podujatí a organizácie súťaží a ankiet,

-  poskytovanie informácií súvisiacich s Importérom (napr. informácie o pracovných ponukách, o úspechoch spoločnosti a s ňou spojených významných udalostí atď.),

-  informovanie o účastníkoch a výhercoch súťaží organizovaných Importérom a o ich priebehu, v súlade so zverejnenými podmienkami a/alebo štatútmi súťaží,

-  komunikácie s dotknutými osobami v súvislosti s nimi zverejnenými komentármi a príspevkami (reakcie na príspevky a komentáre zverejňované Importérom alebo inými osobami, pozitívne alebo negatívne reakcie a referencie a pod.),

-  komunikácie s dotknutými osobami v rámci správ zaslaných Importérovi alebo v rámci skupinových konverzácií (tzv. skupinových četov),

-  efektívneho spravovania stránky alebo mediálneho kanálu spracúvaním osobných údajov zhromaždených v súvislosti s ich návštevou alebo interakciou dotknutých osôb a s ich obsahom.

 

Zverejnenie komentárov a príspevkov spravidla podlieha schváleniu Importéra alebo ňou riadne poverených administrátorov, nie je to však pravidlom. Importér si vyhradzuje právo na výmaz obsahov týchto príspevkov a komentárov (alebo zabezpečenie ich výmazu), predovšetkým s nevhodným alebo zakázaným obsahom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na stránkach a mediálnych kanáloch prevádzkovaných Importérom v rámci platforiem sociálnych médií (na účely uvedené vyššie) je oprávnený záujem spočívajúci v záujme Importéra na budovaní jeho dobrého mena a vzťahov s dotknutými osobami (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Každá dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Importéra, vrátane namietania proti profilovaniu. Importér nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže dotknutej osobe nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad jej

 

záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vzhľadom na vyššie uvedené Importér úctivo žiada dotknuté osoby, aby do komentárov a príspevkov, ktoré chcú zverejniť v rámci platformy sociálnych médií neuvádzali žiadne svoje osobné údaje, ani osobné údaje iných fyzických osôb, nakoľko Importér nemá dosah na zabezpečenie ich ochrany a bezpečnosti a overenie legitimity spracúvania príslušných údajov. Takto zverejnené osobné údaje môžu byť zneužité tretími osobami (odlišnými od Importéra) na iné účely, na ktoré boli dotknutou osobou zverejnené, čím môžu byť poškodené práva a slobody dotknutej osoby.

 

AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb iným príjemcom: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie nie sú Importérom poskytované iným príjemcom na účely ich ďalšieho spracúvania s výnimkou prípadov ak:

-  je poskytnutie osobných údajov nevyhnuté na splnenie zákonnej povinnosti Importéra (v zmysle osobitných právnych predpisov),

-  je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na ochranu právom chránených záujmov Importéra,

-  sú osobné údaje poskytované subjektom, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Importéra (poverení sprostredkovatelia), ktorých aktuálny zoznam je prístupný na WEBOVEJ STRÁNKE Importéra v

-  ZOZNAME SPROSTREDKOVATEĽOV

 

Zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie:

-  ktoré sú súčasťou súkromných správ a obsahov iných súkromných alebo skupinových komunikácií, nie sú Importérom ďalej zverejňované,

-  ktoré sú vyjadrením záujmu o obsah stránok alebo mediálnych kanálov, alebo ktoré sú súčasťou príspevkov a komentárov uvedených dotknutou osobou, prípadne názory a vyjadrenia dotknutej osoby, ktoré uvedie prostredníctvom organizovaných ankiet, hlasovaní a prezentovaných udalostí v rámci stránok a mediálnych kanálov prevádzkovaných Importérom sú zverejňované priamo dotknutou osobou. Dotknutá osoba berie týmto na vedomie, že jej vyjadrenia a obsahy uvedené v tomto odseku môžu byť zverejňované aj na webových stránkach prevádzkovaných Importérom, alebo na webových stránkach prezentujúcich tovary a služby poskytované Importérom.

 

Lehoty uchovávania osobných údajov dotknutých osôb: osobné údaje spracúvané v rozsahu a na účely uvedené vyššie sú uchovávané nasledovne:

-  osobné údaje, ktoré sú súčasťou súkromných správ a obsahov iných súkromných alebo skupinových komunikácií sú uchovávané v nevyhnutých lehotách podľa obsahu komunikácie a podľa toho, či dotknutá osoba na upozornenie Importéra využije na následnú komunikáciu oficiálne kontaktné údaje Importéra, prípadne využije na následnú komunikáciu kontaktné údaje poskytnuté Importérom. Ak to situácia dovolí (s prihliadnutím na vyššie uvedené) sú súkromné správy a obsahy iných súkromných alebo skupinových komunikácií uchovávané v lehote 60 dní.

-  osobné údaje, ktoré sú súčasťou príspevkov a komentárov uvedených dotknutou osobou v rámci stránok a mediálnych kanálov prevádzkovaných Importérom sú uchovávané (zverejňované) počas lehoty zverejnenia predmetného príspevku dotknutej osoby (ak je zverejňovanie príspevkov umožnené) alebo počas lehoty zverejnenia príspevku, ku ktorému dotknutá osoba zverejnila svoj komentár, názor, vyjadrenie a pod.. Lehotu uchovávania dotknutou osobou zverejneného príspevku alebo komentáru môže dotknutá osoba osobne priamo skrátiť vymazaním príspevku alebo komentáru (ak to funkcionalita platformy sociálnych médií umožňuje), alebo tým, že požiada Importéra o vymazanie príslušného príspevku alebo komentáru.

-  osobné údaje, ktoré sú súčasťou zverejnených ankiet, hlasovaní a udalostí, na ktorých sa dotknutá osoba zúčastnila alebo zúčastňuje v rámci stránok a mediálnych kanálov prevádzkovaných Importérom sú uchovávané (zverejňované) počas lehoty zverejnenia predmetnej ankety, hlasovania alebo udalosti.

Dotknutá osoba môže požiadať o skrátenie lehoty uchovávania takýchto osobných údajov tým, že požiada Importéra o vymazanie predmetných osobných údajov.

 

-  osobné údaje, ktoré sú vyjadrením záujmu o obsah stránok alebo mediálnych kanálov (Páči sa mi to“ /

„Sledovanie“ / „Sledovať“ / „Prihlásenie na odber“), sú v rámci platformy sociálnych médií na stránkach a mediálnych kanáloch prevádzkovaných Importérom uchovávané počas existencie príslušnej stránky alebo mediálneho kanálu, prípadne do lehoty, kým dotknutá osoba osobne priamo nezruší svoj záujem (neodhlási sa z odberu z mediálneho kanálu, alebo sa neodhlási zo sledovania stránky, prípadne nezruší záujem o stránku – napr. nezruší označenie „Páči sa mi to“).

-  osobné údaje, ktoré uchovávané v súvislosti s organizáciou súťaží, sú uchovávané v lehotách, ktoré určuje zverejnený štatút súťaže, a/alebo zverejnené podmienky súťaže,

-  osobné údaje, ktoré Importér spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba udelila sú uchovávané v lehote určených príslušným súhlasom.

 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNE S PREVÁDZKOVATEĽMI PLATFORIEM SOCIÁLNYCH MÉDIÍ.

Importér a prevádzkovateľ príslušnej platformy sociálnych médií môžu čiastkovo spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj ako spoloční prevádzkovatelia (v súlade s čl. 26 Nariadenia GDPR). Pri zriaďovaní stránok a mediálnych kanálov v rámci príslušnej platformy sociálnych médií Importér pristupuje k podmienkam prevádzkovania týchto stránok a nemá žiadny dosah (alebo len minimálny dosah) na zmenu týchto podmienok.

Prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií ponúkajú aj ďalšie nástroje a služby, slúžiace na efektívne cielenie marketingovej komunikácie (napr. zobrazenie reklamného obsahu vybraným osobám, rozposielanie správ s reklamným obsahom a pod.). Profilovanie fyzických osôb vykonáva na vlastnú zodpovednosť a vo vlastnom mene príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií a Importér k údajom týchto osôb nemá prístup a nemá možnosť ani ovplyvniť spracúvanie takýchto osobných údajov. V závislosti od prevádzkovateľa platformy sociálnych médií, sú sprístupňované dotknutým osobám rôzne funkcionality a nástroje, ktorými si môžu spravovať napr. preferencie na zobrazovanie reklám a zasielanie správ s reklamným obsahom, alebo požiadať o uplatnenie akéhokoľvek práva garantovaného Nariadením GDPR a súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby.

Takéto osobné údaje o dotknutej osobe sú prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií zhromažďované aj na stránkach a mediálnych kanáloch prevádzkovaných Importérom v rámci príslušnej platformy. Sú využívané predovšetkým na účely:

-  profilovania dotknutej osoby, ktoré môže vykonávať príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií (viď vyššie) v rozsahu nastavení súkromia a preferencií dotknutou osobou. Importér nemá žiadny dosah na takéto spracúvanie (nemôže v rámci prevádzkovania svojich stránok alebo mediálnych kanálov takéto profilovanie zakázať, alebo neumožniť).

-  tvorby štatistiky stránky alebo mediálneho kanálu ktoré vykonáva príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií (viď vyššie) pre potreby Importéra. Štatistiky stránky spravidla vychádzajú z osobných údajov zhromaždených v súvislosti s návštevou alebo interakciou dotknutých osôb so stránkou alebo mediálnym kanálom a ich obsahom. Importér nemá žiadny dosah na takéto spracúvanie (nemôže v rámci prevádzkovania svojich stránok alebo mediálnych kanálov takéto profilovanie zakázať, alebo neumožniť), avšak v rámci funkcionality stránok a mediálnych kanálov má možnosť sa s týmito štatistikami oboznamovať a nakladať s nimi.

 

Ďalšie informácie o spoločnom spracúvaní osobných údajov ako aj podmienky takéhoto spracúvania zverejňuje prevádzkovateľ platformy sociálnych médií na svojich stránkach nasledovne:

FACEBOOK: Informácie o spoločnej zodpovednosti a povinnostiach jednotlivých prevádzkovateľov Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií ako aj informácie o možnosti uplatnenia práv dotknutými osobami v rozsahu Nariadenia GDPR sú zverejnené príslušným prevádzkovateľom osobitne v rámci ním prevádzkovaných platforiem sociálnych médií

(dostupné sú spravidla aj v nastaveniach profilov / účtov registrovaných užívateľov, alebo v hlavnom menu, prípadne päte webovej stránky):

 

FACEBOOK: Zásady používania údajov

INSTAGRAM: Zásady používania údajov Instagramu YOUTUBE: Pravidlá ochrany súkromia

LINKEDIN Zásady ochrany soukromí

 

AKÉ PRÁVA MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Pri spracúvaní osobných údajov sú rešpektované práva dotknutej osoby. Dotknutá osoba si svoje práva môže uplatniť u Importéra na adrese jeho sídla alebo prostredníctvom ON-LINE FORMULÁRU, ktorý je zverejnený na webovej stránke Importéra, prípadne spôsobom uvedeným v dokumente „PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY“, ktorý obsahuje aj informácie právach dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov.

 

Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu: 16.3.2020