Skip To Content
Koniec životnosti

Recyklácia pre naše životné prostredie

Životné prostredie je pre nás veľmi dôležité, a preto zvyšuje účinnosť nášho recyklačného procesu – produkty navrhujeme hneď od začiatku tak, aby boli trvalo udržateľné.

Návrh spoločnosti Opel týkajúci sa trvalej udržateľnosti je kľúčovým prvkom našej zodpovednosti za produkt. A jeho cieľom je znížiť množstvo odpadu produkovaného pri výrobe vozidla, ako aj po skončení jeho životnosti. Návrh spoločnosti Opel týkajúci sa trvalej udržateľnosti tvorí súčasť nášho záväzku chrániť životné prostredie a zachovávať cenné materiálne a energetické zdroje.

Návrh pre trvalú udržateľnosť

Výrazne uľahčuje recykláciu

Z pohľadu vývoja produktov tvoria stratégiu recyklácie v spoločnosti Opel dva základné kamene:

 • návrh pre trvalú udržateľnosť,
 • vývoj a zavádzanie materiálových cyklov pre výrobu vozidiel.

Integrovaná zodpovednosť za produkt

Vývoj

 • Posúdenie životného cyklu
 • Výber materiálu zameraný na trvalú udržateľnosť

 

Výroba

 • Používanie recyklovaných materiálov (recyklátov)

 

Použitie

 • Likvidácia u predajcu (odpadové hospodárstvo)
 • Náhradné diely

 

Zhodnotenie

 • Zhodotenie vozidla
 • Odstránenie znečistenia a predúprava
 • Smernica EÚ o vozidlách po dobe životnosti
Prečítajte Si Viac Zobraziť Menej
Ak chceme, aby všetky produkty značky Opel spĺňali naše recyklačné ciele, musia všetky návrhárske tímy spoločnosti Opel dodržiavať smernice týkajúce sa recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti. Tieto smernice majú slúžiť konštruktérom spoločnosti Opel aj jej dodávateľom ako podpora pri vývoji recyklovateľných vozidiel. Uvedený proces zároveň pomáha konštruktérom pri posudzovaní toho, aké ľahké bude konkrétne diely, súčasti a pod. recyklovať po skončení životnosti vozidla.

Časti návrhu pre trvalú udržateľnosť

 • Výber materiálu zameraný na trvalú udržateľnosť
 • Návrh na odstránenie znečistenia
 • Návrh na predúpravu
Opel má dlhú tradíciu používania recyklovaných materiálov, tiež známych ako recykláty. Doteraz sa miera používania recyklátov neustále zvyšovala. Na použitie vo výrobe sa stanovilo a schválilo viac než 230 plastových recyklátov. Z technického hľadiska sa vynakladá veľké úsilie na zvýšenie množstva používaných recyklovaných materiálov.


V porovnaní prvotnými surovinami musia recykláty vo všetkých ohľadoch spĺňať rovnaké technické požiadavky. V prípade, že to nezvýši cenu dielu, uprednostnia sa recyklované materiály. Nikdy pritom nedochádza k zníženiu kvality. Náš tím pre recykláciu vynakladá maximálne úsilie, aby sa zachovala vysoká kvalita vzhľadu a štýlu, mechanická a tepelná odolnosť, ako aj štandardné výkonnostné parametre.

Práve preto, že naše recyklované materiály ponúkajú vysoký štandard a kvalitu, môžeme ich teraz vo vozidlách Opel používať nielen na skrytých, ale aj na viditeľných miestach.

Recyklované materiály v modeli Opel Adam

Zvýraznené diely je možné vyrábať z recyklovaných materiálov (napríklad: Insignia).

Koncepcia zhodnocovania

Pre vaše vozidlo Opel na konci životnosti

Dodanie

Posledný majiteľ odvezie vozidlo po dobe životnosti k jednému z našich zmluvných partnerov na odovzdanie vozidiel. Náš partner na odovzdanie vozidiel skontroluje vozidlo a vystaví požadované osvedčenie o zničení (CoD).

Predúprava a odstránenie znečistenia

Najprv sa vyberie akumulátor a zneutralizujú sa airbagy. Potom náš partner na odovzdanie vozidiel vyčerpá z vozidla po dobe životnosti všetko palivo a ostatné prevádzkové kvapaliny, ako motorový olej, prevodový olej, brzdovú kvapalinu, chladiacu kvapalinu a chladivo z klimatizácie.

Demontáž

Nasledujúcim krokom je demontáž dielov a systémov, aby sa mohli predať na náhradné diely alebo použiť ako základ pre opätovnú výrobu dielov. Ak je to ekonomicky rentabilné, materiály ako plast alebo sklo sa odoberú na recyklačné účely.

Uskladnenie

Materiály nebezpečné pre životné prostredie sa zhromaždia a neskôr odošlú do špecializovaných zariadení na zhodnotenie alebo likvidáciu.

Drvenie

Predupravené vraky sa dopravia do drviča, kde sa vozidlá po dobe životnosti rozdelia na kusy a výstup sa roztriedi na rôzne frakcie určené na ďalšiu recykláciu alebo zhodnocovanie.

Technológie na spracovanie po drvení (PST)

Takto oddelené materiálové frakcie z drvenia sa ďalej spracúvajú pomocou rôznych technológií (magnetická separácia, separácia vírivými prúdmi, flotácia) a získavajú sa materiálové frakcie, ktoré sa dajú použiť ako cenné druhotné suroviny.

Recyklácia/zhodnocovanie/skládka

Materiálové frakcie z drvenia a zo závodov na spracovanie po drvení (PST) sa môžu recyklovať (napr. ako náhrada za uhlie vo vysokých peciach, dehydratačné prostriedky v splaškových kaloch) alebo zhodnocovať v cementárskom priemysle. Tento proces umožňuje zhodnotiť 95 % vozidla a výrazne znižuje množstvo odpadu vyvážaného na skládky.

Sieť partnerov na odovzdanie vozidiel

Zrecyklujte svoj Opel

Prostredníctvom nášho postupu odovzdania vozidla po dobe životnosti.
Vždy sme robili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme šetrili životné prostredie. Dnes však recyklácia už nie je len možnosť, ale súčasť právnych predpisov. 8 júna 2006 začali v Írsku platiť právne predpisy týkajúce sa vozidiel po dobe životnosti. Recyklačná iniciatíva, ktorá od výrobcov vyžaduje zníženie množstva odpadu produkovaného pri výrobe vozidiel a po ukončení ich životnosti.

Od 1. januára 2007 môžu všetci majitelia vozidiel značky Opel odovzdať svoje vozidlo jednému zo zmluvných partnerov Opel, ktorí preberajú vozidlá po dobe životnosti. Ide o bezplatnú službu, na ktorú sa vzťahujú určité podmienky (pozri nižšie).

Staráme sa o to, aby vaše vozidlo po dobe životnosti bolo recyklované tým najekologickejším možným spôsobom. Preto dohliadame na to, aby všetky naše zariadenia na odovzdanie vozidiel spĺňali právne predpisy týkajúce sa vozidiel po dobe životnosti a mali certifikát od nezávislých expertov v súlade so zákonom. Všetci naši partneri na odovzdanie vozidiel, všetky procesy a dokumenty o všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich tokoch materiálov zároveň podliehajú kontrole zo strany našich expertov na recykláciu.

Vaše vozidlo Opel po dobe životnosti má nárok na bezplatné odovzdanie iba v prípade, že:

 • nechýbajú základné súčasti alebo diely,
 • vo vozidle sa nenachádza žiadny iný ako automobilový odpad.

 

(Poznámka pre zástupcov jednotlivých krajín, neuvádzať na internetovej stránke: Na základe vnútroštátnych právnych predpisov skontrolujte, či neexistujú ďalšie požiadavky týkajúce sa bezplatného odovzdania vozidla. Napríklad pre Nemecko platia tieto body: 

 

 •  ide o maximálne 9-miestne vozidlo alebo ľahkú úžitkovú dodávku do 3,5 tony,
 •  vozidlo bolo naposledy zaregistrované v EÚ,
 •  vozidlo bolo kratšie ako jeden mesiac zaregistrované v EÚ,
 •  spoločne s vozidlom sa odovzdajú aj pôvodné doklady k vozidlu.)


Odovzdajte svoje vozidlo po dobe životnosti nášmu partnerovi na odovzdanie vozidiel, kde vám vystavia potvrdenie o spracovaní starého vozidla, ktoré budete potrebovať pri odhlásení vozidla. Teraz môžete pokojne odísť s vedomím, že vaše staré vozidlo bude zlikvidované tým najekologickejším možným spôsobom.

Vaše vozidlo Opel po dobe životnosti má nárok na bezplatné odovzdanie iba v prípade, že:

 • nechýbajú základné súčasti alebo diely,
 • vo vozidle sa nenachádza žiadny iný ako automobilový odpad.

 

(Poznámka pre zástupcov jednotlivých krajín, neuvádzať na internetovej stránke: Na základe vnútroštátnych právnych predpisov skontrolujte, či neexistujú ďalšie požiadavky týkajúce sa bezplatného odovzdania vozidla. Napríklad pre Nemecko platia tieto body: 

 

 •  ide o maximálne 9-miestne vozidlo alebo ľahkú úžitkovú dodávku do 3,5 tony,
 •  vozidlo bolo naposledy zaregistrované v EÚ,
 •  vozidlo bolo kratšie ako jeden mesiac zaregistrované v EÚ,
 •  spoločne s vozidlom sa odovzdajú aj pôvodné doklady k vozidlu.)


Odovzdajte svoje vozidlo po dobe životnosti nášmu partnerovi na odovzdanie vozidiel, kde vám vystavia potvrdenie o spracovaní starého vozidla, ktoré budete potrebovať pri odhlásení vozidla. Teraz môžete pokojne odísť s vedomím, že vaše staré vozidlo bude zlikvidované tým najekologickejším možným spôsobom.