Skip To Content

Reach

Spoločnosť Opel podporuje základné ciele nariadenia REACh (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok vyrábaných v EÚ alebo dovážaných do EÚ) – hlavné nariadenie o kontrole chemických látok v EÚ, ktorého účelom je zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred hrozbami, ktoré môžu predstavovať chemické látky. Nariadenie vstúpilo do platnosti 1. júna 2007.

Článok 33 nariadenia REACh vyžaduje, aby výrobcovia produktov, ktoré obsahujú niektorú z látok uvedených v Kandidátskom zozname látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného percenta, poskytovali dostatočné informácie, a umožnili tak zákazníkovi bezpečné používanie produktu.

Toto je v súlade so záväzkom spoločnosti Opel podporovať zodpovednú výrobu, používanie a manipuláciu s vozidlami, ktoré vyrábame.