Skip To Content
REACH

Reach

Spoločnosť Opel Automobile podporuje základné ciele nariadenia REACh (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok vyrábaných v EÚ alebo dovážaných do EÚ) – hlavné nariadenie o kontrole chemických látok v EÚ, ktorého účelom je zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred hrozbami, ktoré môžu predstavovať chemické látky. Nariadenie vstúpilo do platnosti 1. júna 2007.