Recyklovanie

CESTA K ZELENŠÍM PASTVINÁM.

Recyklácia pre naše životné prostredie.

Životné prostredie je pre nás veľmi dôležité, a preto zvyšuje účinnosť nášho recyklačného procesu – produkty navrhujeme hneď od začiatku tak, aby boli trvalo udržateľné.


Návrh spoločnosti Opel týkajúci sa trvalej udržateľnosti je kľúčovým prvkom našej zodpovednosti za produkt. A jeho cieľom je znížiť množstvo odpadu produkovaného pri výrobe vozidla, ako aj po skončení jeho životnosti. Návrh spoločnosti Opel týkajúci sa trvalej udržateľnosti tvorí súčasť nášho záväzku chrániť životné prostredie a zachovávať cenné materiálne a energetické zdroje.

NÁVRH PRE TRVALÚ UDRŽATEĽNOSŤ

Výrazne jednoduchšia recyklácia.

Z pohľadu vývoja produktov sa stratégia spoločnosti Opel v oblasti recyklácie opiera o dva piliere:

 • Návrh pre trvalú udržateľnosť 
 • Vývoj materiálových cyklov a ich zavádzanie do výroby vozidiel.

Integrovaná zodpovednosť za produkt

Vývoj

 • Posúdenie životného cyklu
 • Nepoužívanie kritických materiálov

 

Výroba

 • Používanie recyklovaných materiálov (recyklátov)

 

Použitie

 • Likvidácia u predajcu (odpadové hospodárstvo)
 • Náhradné diely

 

Zhodnotenie

 • Zhodotenie vozidla
 • Odstránenie znečistenia a predúprava
 • Smernica EÚ o vozidlách po dobe životnosti
PREČÍTAJTE SI VIAC ZOBRAZIŤ MENEJ
Ak majú všetky produkty Opel spĺňať naše recyklačné ciele, musia všetky dizajnové tímy spoločnosti Opel dodržiavať pravidlá týkajúce sa „recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti“. Tieto pravidlá sme vytvorili ako podporu pre konštruktérov a dodávateľov spoločnosti Opel pri vývoji recyklovateľných vozidiel. Tento proces zároveň pomáha konštruktérom dosiahnuť stav, keď sa jednotlivé diely a súčasti vozidla budú dať po ukončení jeho životnosti recyklovať.

Časti návrhu pre trvalú udržateľnosť

 • Výber materiálu zameraný na recykláciu
 • Návrh na odstránenie znečistenia
 • Návrh na predúpravu

Opel má dlhú tradíciu používania recyklovaných materiálov, tiež známych ako recykláty. Na použitie vo výrobe bolo špecifikovaných a schválených viac ako 230 druhov plastových recyklátov.


Pri porovnaní s novými zdrojmi musia recykláty dokonale spĺňať rovnaké technické špecifikácie a musia sa vyrábať za nižšie náklady. Keď sú splnené tieto dve kritériá, uprednostnia sa recyklované materiály, pričom však nikdy nedochádza k zníženiu kvality. Náš recyklačný tím vynakladá maximálne úsilie na to, aby sa zachoval vzhľad a dojem vysokej kvality, mechanická a tepelná odolnosť a zároveň sa dodržali normy výkonnosti.

Vzhľadom na svoj vysoký štandard a kvalitu sa naše recyklované materiály dajú v súčasnosti používať na viditeľných, ako aj skrytých častiach vozidiel značky Opel.

Použitie recyklovaných materiálov

Zvýraznené diely je možné vyrábať z recyklovaných materiálov (napríklad: Adam).

KONCEPCIA ZHODNOCOVANIA

Pre Váš Koniec-Života Opel

Dodanie

Posledný majiteľ odvezie vozidlo po dobe životnosti k jednému z našich zmluvných partnerov na odovzdanie vozidiel. Náš partner na odovzdanie vozidiel skontroluje vozidlo a vystaví požadované osvedčenie o zničení (CoD).

Predúprava a odstránenie znečistenia

Najprv sa vyberie akumulátor a zneutralizujú sa airbagy. Potom náš partner na odovzdanie vozidiel vyčerpá z vozidla po dobe životnosti všetko palivo a ostatné prevádzkové kvapaliny, ako motorový olej, prevodový olej, brzdovú kvapalinu, chladiacu kvapalinu a chladivo z klimatizácie.

Demontáž

Nasledujúcim krokom je demontáž dielov a systémov, aby sa mohli predať na náhradné diely alebo použiť ako základ pre opätovnú výrobu dielov. Ak je to ekonomicky rentabilné, materiály ako plast alebo sklo sa odoberú na recyklačné účely.

Uskladnenie

Materiály nebezpečné pre životné prostredie sa zhromaždia a neskôr odošlú do špecializovaných zariadení na zhodnotenie alebo likvidáciu.

Drvenie

Predupravené vraky sa dopravia do drviča, kde sa vozidlá po dobe životnosti rozdelia na kusy a výstup sa roztriedi na rôzne frakcie určené na ďalšiu recykláciu alebo zhodnocovanie.

Technológie na spracovanie po drvení (PST)

Takto oddelené materiálové frakcie z drvenia sa ďalej spracúvajú pomocou rôznych technológií (magnetická separácia, separácia vírivými prúdmi, flotácia) a získavajú sa materiálové frakcie, ktoré sa dajú použiť ako cenné druhotné suroviny.

Recyklácia/zhodnocovanie/skládka

Materiálové frakcie z drvenia a zo závodov na spracovanie po drvení (PST) sa môžu recyklovať (napr. ako náhrada za uhlie vo vysokých peciach, dehydratačné prostriedky v splaškových kaloch) alebo zhodnocovať v cementárskom priemysle. Tento proces umožňuje zhodnotiť 8595 % vozidla a výrazne znižuje množstvo odpadu vyvážaného na skládky.

ZOZNAM ZBERNÝCH MIEST

RECYKLUJTE SVOJ OPEL.

Prehľad procesu odovzdania vozidiel po dobe životnosti.

Vždy sme robili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme šetrili životné prostredie. Dnes však recyklácia už nie je len možnosť, ale súčasť právnych predpisov. 8 júna 2006 začali v Írsku platiť právne predpisy týkajúce sa vozidiel po dobe životnosti. Recyklačná iniciatíva, ktorá od výrobcov vyžaduje zníženie množstva odpadu produkovaného pri výrobe vozidiel a po ukončení ich životnosti.

Od 1. januára 2007 môžu všetci majitelia vozidiel značky Opel odovzdať svoje vozidlo jednému zo zmluvných partnerov Opel, ktorí preberajú vozidlá po dobe životnosti. Ide o bezplatnú službu, na ktorú sa vzťahujú určité podmienky (pozri nižšie).

 

Staráme sa o to, aby vaše vozidlo po dobe životnosti bolo recyklované tým najekologickejším možným spôsobom. Preto dohliadame na to, aby všetky naše zariadenia na odovzdanie vozidiel spĺňali právne predpisy týkajúce sa vozidiel po dobe životnosti a mali certifikát od nezávislých expertov v súlade so zákonom. Všetci naši partneri na odovzdanie vozidiel, všetky procesy a dokumenty o všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich tokoch materiálov zároveň podliehajú kontrole zo strany našich expertov na recykláciu.

Vaše vozidlo Opel po dobe životnosti má nárok na bezplatné odovzdanie iba v prípade, že:

 • ide o maximálne 9-miestne vozidlo alebo ľahkú úžitkovú dodávku do 3,5 tony,
 • nechýbajú základné súčasti alebo diely,
 • vo vozidle sa nenachádza žiadny iný ako automobilový odpad,
 •  spoločne s vozidlom sa odovzdajú aj pôvodné doklady k vozidlu.

 

Odovzdajte svoje vozidlo po dobe životnosti nášmu partnerovi na odovzdanie vozidiel, kde vám vystavia osvedčenie o zničení (CoD), ktoré budete potrebovať pri odhlásení vozidla. Teraz môžete pokojne odísť s vedomím, že vaše staré vozidlo bude zlikvidované tým najekologickejším možným spôsobom.