PREHLÁSENIE O ZHODE.

Toto vozidlo má systémy, ktoré vysielajú a/alebo prijímajú rádiové vlny, podľa Smernice 1999/5/ES alebo 2014/53/EÚ. Výrobcovia týchto systémov prehlasujú zhodu so Smernicou 1999/5/EÚ alebo Smernicou 2014/53/EÚ.


Dodatok k Príručke pre používateľa