Opel razí cestu: Odteraz nájdete údaje o spotrebe paliva založené na budúcom platnom jazdnom cykle WLTP (Celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá). Od jesene 2018 bude zverejňovanie údajov jazdného cyklu WLTP právne záväzné. Na rozdiel od Nového európskeho jazdného cyklu (NEDC), ktorý je povinný v súčasnosti, cyklus WLTP presnejšie odráža jazdné správanie moderných vodičov.
Preto už teraz uľahčujeme zákazníkom odhad dennej spotreby svojich vozidiel. Prvým vozidlom, ktoré sme zmerali, je Astra, ďalšie modely budú nasledovať koncom tohto roka.

Predchádzajúce
 • ČO JE TO JAZDNÝ CYKLUS WLTP?

  Jazdný cyklus WLTP sa skladá z niekoľkých fáz, ktoré vychádzajú z bežných jazdných profilov motoristov z celého sveta.

  Pozrite sa na video: Čo je to jazdný cyklus WLTP?
Ďalej
Predchádzajúce
 • Výhody pre vás: Realistickejšie údaje o spotrebe.

  Pri jazdnom cykle WLTC sa v porovnaní so štandardom NEDC zohľadňujú situácie, ktoré bližšie zodpovedajú každodennému životu. Každodennú spotrebu bude preto možné vyhodnotiť lepšie.

  Pozrite sa na video: v čom je rozdiel?
Ďalej

OTÁZKY O NOVÝCH HODNOTÁCH SPOTREBY

Prečo je metóda NEDC už zastaralá?

NEDC (Nový európsky jazdný cyklus) bol predstavený v roku 1992, ale odvtedy sa zmenili vozidlá, cesty aj správanie za volantom. NEDC je umelý laboratórny test a slúži výhradne na porovnanie rôznych vozidiel, nie na zistenie reálnej spotreby. To znamená, že skutočná spotreba sa často veľmi líši od hodnoty, ktorú udáva NEDC. Hlavnými dôvodmi sú:

 

• teoretický profil jazdy nezodpovedá skutočnému profilu používateľa,
• nedostatočná akcelerácia,
• príliš veľa fáz zastavenia,
• neobsahuje fázy s vyššími rýchlosťami, napr. na diaľniciach, takže priemerná rýchlosť je príliš nízka,
• body radenia prevodových stupňov sú všeobecne definované podľa typu prevodovky, napr. sú rovnaké pre všetky vozidlá s manuálnou prevodovkou,
• nezohľadňuje sa voliteľná výbava.

Čo sa meria v rámci NEDC?

NEDC je od roku 1992 právne záväzný pre všetky vozidlá. NEDC vychádza z prakticky teoretického jazdného profilu a skladá sa z dvoch častí: Počas prvých 13 minút simuluje jazdu v mestskej prevádzke s množstvom zastavení. Druhá časť zodpovedá jazde mimo mesta s maximálnou rýchlosťou 120 km/h.

Aké sú štyri časti WLTP?

Aby bolo možné určiť realistickejšie hodnoty spotreby, jazdný cyklus WLTP vychádza z globálneho štatistického prieskumu o skutočných jazdných profiloch. Obsahuje štyri časti s rôznymi priemernými rýchlosťami, ktoré sú vo všeobecnosti reprezentatívne pre prevádzkové profily na celom svete: nízke, stredné, vysoké a mimoriadne vysoké. V každej fáze je rôzna miera a stupeň akcelerácie, brzdenia, zastavenia atď., ktoré odrážajú každodenné jazdné situácie.

Aký je rozdiel medzi NEDC a WLTP?

Od zavedenia NEDC v roku 1992 sa vozidlá aj jazdné štýly značne zmenili. Upravili sa testovacie parametre WLTP, ktoré lepšie odrážajú skutočné podmienky. Patrí medzi ne:

 

• dlhšie cykly (30 minút oproti 20 minútam)
• kratšie časy zastávok (13 % oproti 25 %)
• dlhšie vzdialenosti (cca 23 km oproti 11 km)
• vyššie rýchlosti (max. 130 km/h oproti 120 km/h)
• priemerné rýchlosti vyššie takmer o 50 %
• vyššie maximálne zrýchlenie a viac fáz so zrýchľovaním
• výkon motora vyšší približne o 20 až 30 % kvôli dynamickejším jazdným situáciám
• realistickejšie stanovenie jazdného odporu pri testoch spotreby paliva
• zohľadnenie voliteľného vybavenia vo vozidle.

 

Hodnoty získané podľa WLTP sú porovnateľné na celom svete, zatiaľ čo hodnoty NEDC sú platné len pre Európu.

Close

Hodnoty spotreby uvedené v "Novom Európskom jazdnom cykle" (NEDC) sú presné a ľahko porovnateľné, nie sú však dokonalé. Od roku 1992, keď sa jazdný cyklus NEDC stal právne záväzným, sa automobily aj jednotlivé jazdné štýly značne zmenili. Aby bolo možné lepšie odrážať nové podmienky, nanovo sa definovali skúšobné parametre v rámci "Celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá" (WLTP).

 

Teraz zohľadňujú:

 • Realistickejšiu jazdnú dynamiku a vonkajšiu teplotu
 • Väčšie skúšobné vzdialenosti
 • Vyššiu priemernú a maximálnu rýchlosť
 • Kratšie zastávky
 • Viac brzdenia a zrýchlenia.

 

V jazdnom cykle WLTP hrá úlohu aj vplyv voliteľného vybavenia. Od jesene 2018 bude zverejňovanie údajov jazdného cyklu WLTP právne záväzné pre všetkých výrobcov automobilov.

Close

Kým súčasný cyklus NEDC hodnotí údaje o spotrebe „v mestskej, medzimestskej a kombinovanej prevádzke“ na základe teoretického profilu jazdy, cyklus WLTP využíva „skutočné“ jazdné profily získané z celosvetového štatistického prieskumu. Jazdný cyklus WLTP je rozdelený do štyroch fáz s rôznou priemernou rýchlosťou: nízka, stredná, vysoká a mimoriadne vysoká. Každá fáza obsahuje niekoľko úsekov jazdy, zastávok, zrýchľovania, brzdenia atď., ktoré spolu tvoria profily každodennej jazdy. Každá kombinácia motora/prevodovky je otestovaná v najúspornejšej ako aj najmenej úspornej verzii výbavy vozidla.

 

SPoločnosť Opel otestuje každý jeden model, počnúc modelom Astra. Zverejnené hodnoty určia rozsah od najnižšej po najvyššiu spotrebu pre každú kombináciu motora a prevodovky. Zákazník tak získa užitočné informácie o predpokladanej každodennej spotrebe konkrétneho modelu.

 

Upozornenie: Hodnoty podľa jazdného cyklu WLTP sa stanovujú pomocou štandardizovaného, preddefinovaného jazdného cyklu na skúšobnom zariadení.

Close

Súčasný Nový európsky jazdný cyklus (NEDC) určuje hodnoty spotreby "v meste, mimo mesta a v kombinovanej prevádzke" založené na teoretickom jazdnom profile, zatiaľ čo jazdný cyklus WLTP využíva "skutočné" jazdné profily, ktoré sú získané z celosvetového štatistického prieskumu. Jazdný cyklus WLTP je rozdelený na štyri časti s rôznymi priemernými rýchlosťami: nízka, priemerná, vysoká a veľmi vysoká. Každá časť obsahuje rôzne fázy jazdy, zastávok, zrýchlenia, brzdenia atď., ktoré predstavujú profily každodennej jazdy. Každá kombinácia motora a prevodovky sa testuje s najhospodárnejším a tiež s najmenej úsporným vybavením vozidla.

Počnúc modelom Astra spoločnosť Opel otestuje každý jeden model. Spoločnosť Opel v súčasnosti pracuje na testovaní každého modelu svojej ponuky podľa noriem WLTP. Zverejnené údaje určujú rozsah od najnižšej po najvyššiu spotrebu pre každú kombináciu motora a prevodovky. To poskytuje presnú indikáciu predpokladanej dennej spotreby každého modelu.

Poznámka: Hodnoty založené na jazdnom cykle WLTP sa určujú pomocou štandardizovaného, vopred definovaného jazdného cyklu na skúšobnom zariadení.