Zhodnocovanie vozidiel po dobe životnosti - Opel Slovensko

KONCEPT OPÄTOVNÉHO VYUŽITIA.

Tak takto to funguje v Opel

Rozobranie, zošrotovanie a recyklácia VDŽ

Dodanie

Posledný vlastník vozidla ho privezie do najbližšieho zberného miesta, ktoré sa účastní na programe. Tam vozidlo skontrolujú a vydajú potvrdenie o zničení (Certificate of Destruction COD), ktoré je potrebné pre odhlásenie.

Rozobranie, zošrotovanie a recyklácia VDŽ

Predbežná úprava a odstranenie znečistenia

Najprv sa odstráni batéria a neutralizujú sa airbagy. Potom je odstránené palivo a iné tekutiny umožňujúce chod vozidla (napr. brzdová kapalina, olej do motora a prevodovky, tekutiny pre klimatizáciu).

Rozobranie, zošrotovanie a recyklácia VDŽ

Demontáž

Potom je vozidlo rozobrané a jednotlivé súčiastky sa vracajú do predaja ako použité diely alebo sú využité ako základ pre opätovne vyrobené súčiastky. Pokiaľ je to ekonomicky možné, sú všetky ostatné súčiastky recyklované.

Rozobranie, zošrotovanie a recyklácia VDŽ

Skladovanie

Nebezpečný materiál sa zhromažďuje a odošle do špecializovaných centier, kde bude obnovený alebo bezpečne zlikvidovaný.

Rozobranie, zošrotovanie a recyklácia VDŽ

Drvič

Predbežne upravené vraky sa dopravia do drviča, ktorý vozidlá s ukončenou životnosťou rozdelí na časti, ktoré ďalej určí k recyklácii alebo obnove.

Rozobranie, zošrotovanie a recyklácia VDŽ

Technológia po drviči (PST–Post-Shredder Technology)

Roztriedený materiál je spracovaný za použitia rozličných technológií (magnet, vírivý prúd, flotácia), ktoré extrahujú materiál vhodný k ďalšiemu použitiu ako hodnotná druhotná surovina.

Rozobranie, zošrotovanie a recyklácia VDŽ

Recyklácia/Obnova/Skládka

Zlomky materiálov z drviča a z PST budú buď recyklované (napr. ako náhrada za uhlie vo vysokých peciach, odvodňovacie prostriedky v zariadeniach na úpravu odpadových vôd) alebo obnovené v cementovom priemysle. Toto spracovanie umožňuje využiť až 85% z vozidla a drasticky znižuje množstvo odpadu určeného na skládku.